Language of document : ECLI:EU:C:2018:746

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δέκατο τμήμα)

της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 (*)

«Προδικαστική παραπομπή – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87 – Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο – Δασμολογική κατάταξη – Συνδυασμένη Ονοματολογία – Διακρίσεις 8528 71 13 και 8528 71 90 – Συσκευή που καθιστά δυνατή τη λήψη, την αποκωδικοποίηση και την επεξεργασία τηλεοπτικών σημάτων μεταδιδόμενων απευθείας μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου»

Στην υπόθεση C-555/17,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Østre Landsret (εφετείο ανατολικής περιφέρειας, Δανία) με απόφαση της 18ης Σεπτεμβρίου 2017, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της δίκης

2M-Locatel A/S

κατά

Skatteministeriet,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δέκατο τμήμα),

συγκείμενο από τους E. Levits, πρόεδρο τμήματος, A. Borg Barthet (εισηγητή) και F. Biltgen, δικαστές,

γενική εισαγγελέας: E. Sharpston

γραμματέας: A. Calot Escobar

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

–        η 2M-Locatel A/S, εκπροσωπούμενη από τους T. Gønge και S. E. Holm, advokater,

–        η Δανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον J. Nymann-Lindegren, επικουρούμενο από την B. Søes Petersen, advokat,

–        η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον A. Caeiros και την S. Maaløe,

κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τη γενική εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1        Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της δασμολογικής διάκρισης 8528 71 13 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (στο εξής: ΣΟ) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ 1987, L 256, σ. 1), όπως το παράρτημα αυτό τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1549/2006 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2006 (ΕΕ 2006, L 301, σ. 1).

2        Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της 2M-Locatel A/S και του Skatteministeriet (Υπουργείου Φορολογίας, Δανία) με αντικείμενο τη δασμολογική κατάταξη συσκευών που καθιστούν δυνατή τη λήψη, την αποκωδικοποίηση και την επεξεργασία τηλεοπτικών σημάτων μεταδιδόμενων απευθείας μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (στο εξής: χωριστές ενότητες IPTV).

 Το νομικό πλαίσιο

 Η GATT του 1994 και η ΣΤΠ

3        Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994 (ΕΕ 1994, L 336, σ. 11, στο εξής: GATT του 1994) και, μεταξύ άλλων, το μνημόνιο συμφωνίας για την ερμηνεία του άρθρου II, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της GATT του 1994 αποτελούν μέρος της Συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία υπεγράφη στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994 και εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ 1994, L 336, σ. 1).

4        Η συμφωνία για το εμπόριο προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών, αποτελούμενη από τη δήλωση των υπουργών για το εμπόριο προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών η οποία εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1996 κατά την πρώτη διάσκεψη του ΠΟΕ στη Σιγκαπούρη καθώς και από τα παραρτήματα και τα συνημμένα έγγραφα της εν λόγω δήλωσης (στο εξής: ΣΤΠ), και η ανακοίνωση για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής εγκρίθηκαν, εξ ονόματος της Κοινότητας, με την απόφαση 97/359/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997, για την κατάργηση των δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα της τεχνολογίας πληροφοριών (ΕΕ 1997, L 155, σ. 1). Η ΣΤΠ διευκρινίζει, στην παράγραφο 1, ότι το εμπορικό καθεστώς κάθε συμβαλλόμενου μέρους θα ήταν σκόπιμο να εξελίσσεται με τέτοιο τρόπο που να αυξάνει τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τα προϊόντα της τεχνολογίας πληροφοριών.

5        Κατά την παράγραφο 2 της ΣΤΠ, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παγιοποιήσει και θα καταργήσει τους δασμούς και τις άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε μορφής, κατά την έννοια του άρθρου II, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της GATT του 1994, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι «χωριστές ενότητες (set‑top boxes) με σύστημα επικοινωνίας: συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο Internet που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών».

 


 Το δίκαιο της Ένωσης

 Η ΣΟ

6        Η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από τη ΣΟ, η οποία στηρίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων που καταρτίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ) και θεσπίστηκε με τη διεθνή σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων η οποία καταρτίστηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 και εγκρίθηκε, από κοινού με το τροποποιητικό της πρωτόκολλο της 24ης Ιουνίου 1986, εξ ονόματος της Κοινότητας με την απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1987 (ΕΕ 1987, L 198, σ. 1).

7        Η ΣΟ επαναλαμβάνει τις κλάσεις και τις εξαψήφιες διακρίσεις του εν λόγω συστήματος, ενώ οι δικές της υποδιαιρέσεις σχηματίζονται μόνο με το έβδομο και το όγδοο ψηφίο.

8        Το πρώτο μέρος της ΣΟ περιλαμβάνει ένα σύνολο προκαταρκτικών διατάξεων. Στο μέρος αυτό, υπό τον τίτλο Ι, ο οποίος περιέχει γενικούς κανόνες, το επιγραφόμενο «Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της [ΣΟ]» τμήμα Α ορίζει τα εξής:

«Η κατάταξη των εμπορευμάτων στη [ΣΟ] πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1.      Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων, των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων.

[…]

6.      Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων, καθώς και αναλογικά, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.»

9        Το δεύτερο μέρος της ΣΟ διαιρείται σε 21 τμήματα. Το τμήμα XVI, με τίτλο «Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών», περιλαμβάνει τα κεφάλαια 84 και 85 της ΣΟ. Το εν λόγω κεφάλαιο 85, που επιγράφεται «Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών», αφορά τις κλάσεις 8501 έως 8548 της ΣΟ.

10      Η κλάση 8528 της ΣΟ έχει ως εξής:

«8528

Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας:[…]– Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας:


8528 71

– – Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης:– – – Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners):


8528 71 11

– – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για φυσική ενσωμάτωση σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών

ατελώς

8528 71 13

– – – – Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο Internet, που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων [“χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας”]

ατελώς

8528 71 19

– – – – Άλλες

14

8528 71 90

– – – Άλλες

14»

 Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ

11      Κατά το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 2658/87, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 254/2000 του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000 (ΕΕ 2000, L 28, σ. 16), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ, τις οποίες δημοσιεύει κατά τακτά διαστήματα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12      Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που δημοσιεύθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2006 (ΕΕ 2006, C 50, σ. 1) διευκρινίζουν, όσον αφορά τις διακρίσεις 8528 12 90 έως 8528 12 95 της ΣΟ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1810/2004 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2004 (ΕΕ 2004, L 327, σ. 1), τα εξής:

«Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)

Οι συσκευές αυτές (συντονιστές τηλεόρασης) περιλαμβάνουν τα κυκλώματα επιλογής καναλιών ή φερουσών συχνοτήτων και τα κυκλώματα αποδιαμόρφωσης, γενικά δε είναι κατασκευασμένες ώστε να λειτουργούν με κεραία ή κοινή κεραία (καλωδιακή μετάδοση υψηλής συχνότητας). Το σήμα που λαμβάνεται στην έξοδο είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει ως σήμα εισόδου για τα βίντεο μόνιτορ ή για τις βιντεοφωνικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το αρχικό σήμα της συσκευής λήψης εικόνας, προτού υποστεί διαμόρφωση από τον πομπό.

Μερικές φορές επίσης οι εν λόγω συσκευές είναι εξοπλισμένες με κυκλώματα αποκωδικοποίησης (έγχρωμα) ή με κυκλώματα διαχωρισμού των σημάτων συγχρονισμού.»

13      Κατά τις επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ που δημοσιεύθηκαν στις 7 Μαΐου 2008 (ΕΕ 2008, C 112, σ. 8), σχετικά με τις διακρίσεις 8528 71 13 έως 8528 71 90 της ΣΟ:

«8528 71 13      […]

–        H παρούσα διάκριση περιλαμβάνει συσκευές χωρίς οθόνη, τις αποκαλούμενες “χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας”, που αποτελούνται από τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

[…]

–        δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (video tuner).

Η παρουσία συνδέσμου RF αποτελεί ένδειξη πιθανής ύπαρξης δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων,

–        διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem).

Οι διαμορφωτές-αποδιαμορφωτές (modem) διαμορφώνουν και αποδιαμορφώνουν εξερχόμενα καθώς και εισερχόμενα σήματα δεδομένων. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα επικοινωνίας διπλής κατευθύνσεως για πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet). Παραδείγματα τέτοιων modem είναι τα ακόλουθα: V.34–, V.90–, V.92–, DSL- ή καλωδιακά modem. […]

Διατάξεις που επιτελούν παρόμοια λειτουργία με ένα modem, αλλά που δεν διαμορφώνουν και αποδιαμορφώνουν σήματα δεν θεωρούνται modem. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών είναι οι διατάξεις ISDN-, WLAN- ή Ethernet. […]

[…]

Οι χωριστές ενότητες (set-top boxes) με ενσωματωμένη διάταξη που επιτελεί λειτουργία εγγραφής ή αναπαραγωγής [π.χ., σκληρό δίσκο ή αναγνώστη DVD (DVD drive)] εξαιρούνται από τη διάκριση αυτή (διάκριση 8521 90 00).

[…]

8528 71 90      […]

–        H παρούσα διάκριση περιλαμβάνει τα είδη χωρίς οθόνη, τα οποία είναι δέκτες τηλεόρασης, αλλά που δεν ενσωματώνουν δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (video tuner) (π.χ. οι αποκαλούμενες “IP-streaming boxes”, δηλαδή διατάξεις μετάδοσης συνεχούς ροής μέσω ΙΡ).»

14      Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ που δημοσιεύθηκαν στις 30 Μαΐου 2008 (ΕΕ 2008, C 133, σ. 1) διευκρινίζουν, όσον αφορά τις διακρίσεις 8528 71 11 έως 8528 71 19 της ΣΟ, τα εξής:

«Οι παρούσες διακρίσεις περιλαμβάνουν συσκευές με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (video tuner) που μετατρέπει τηλεοπτικά σήματα υψηλής συχνότητας σε σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, ή από οθόνες απεικόνισης.

Οι συσκευές αυτές ενσωματώνουν κυκλώματα επιλογής καναλιών, τα οποία επιτρέπουν το συντονισμό σε ένα ειδικό κανάλι ή φέρουσα συχνότητα, καθώς και κυκλώματα αποδιαμόρφωσης. Γενικά είναι κατασκευασμέν[ες] ώστε να λειτουργούν με ατομική ή κοινή κεραία (καλωδιακή μετάδοση υψηλής συχνότητας). Το σήμα που λαμβάνεται στην έξοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα εισόδου για οθόνες απεικόνισης ή για συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές. Αποτελείται από το αρχικό σήμα της συσκευής λήψης εικόνας (δηλ. μη διαμορφωμένο για σκοπούς μετάδοσης).

Οι εν λόγω συσκευές ενίοτε είναι εξοπλισμένες με διάταξη αποκωδικοποίησης (έγχρωμη) ή με κυκλώματα διαχωρισμού των σημάτων συγχρονισμού.»

 Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

15      Κατά την περίοδο μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου 2007 και της 8ης Ιουλίου 2010, η 2M-Locatel εισήγαγε από την Κίνα χωριστές ενότητες IPTV. Οι ενότητες αυτές δεν καθιστούν δυνατή τη λήψη, την αποκωδικοποίηση και την επεξεργασία τηλεοπτικών σημάτων που μεταδίδονται μέσω ραδιοκυμάτων, καλωδίου ή δορυφόρου.

16      Οι χωριστές ενότητες IPTV περιέχουν διάταξη Ethernet, οι δε διάδικοι της κύριας δίκης δεν αμφισβητούν ότι οι εν λόγω ενότητες διαθέτουν «modem», κατά την έννοια της ΣΟ.

17      Κατά την εισαγωγή, το επίμαχο στην κύρια δίκη εμπόρευμα δηλώθηκε από τη 2M-Locatel ως κατατασσόμενο στη διάκριση 8528 71 13 της ΣΟ και, ως εκ τούτου, τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς τελωνειακούς δασμούς.

18      Κρίνοντας ότι το εν λόγω εμπόρευμα έπρεπε να καταταγεί στη διάκριση 8528 71 90 της ΣΟ για τον λόγο ότι δεν περιείχε «δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner)», κατά την έννοια της ΣΟ, η δανική φορολογική και τελωνειακή αρχή εξέδωσε, στις 20 Οκτωβρίου 2010, διορθωτική πράξη προβλέπουσα την εκ των υστέρων είσπραξη τελωνειακών δασμών επί της εισαγωγής των επίμαχων στην κύρια δίκη χωριστών ενοτήτων IPTV με δασμολογικό συντελεστή 14 %, πλέον τόκων.

19      Επιληφθείσα διοικητικής ένστασης της 2M-Locatel, η Landsskatteretten (εθνική φορολογική επιτροπή, Δανία), με απόφαση της 15ης Μαΐου 2014, τροποποίησε την απόφαση της δανικής φορολογικής και τελωνειακής αρχής και ακύρωσε την εντολή είσπραξης με την αιτιολογία ότι οι εν λόγω χωριστές ενότητες IPTV ενέπιπταν στη διάκριση 8528 71 13 της ΣΟ.

20      Το Υπουργείο Φορολογίας άσκησε κατά της απόφασης αυτής προσφυγή η οποία έγινε δεκτή με απόφαση του byretten, Retten i Glostrup (πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Glostrup, Δανία) της 15ης Ιουλίου 2015.

21      Η 2M-Locatel άσκησε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης του byretten, Retten i Glostrup.

22      Οι διάδικοι της κύριας δίκης δεν αμφισβητούν ότι οι επίμαχες στην κύρια δίκη χωριστές ενότητες IPTV ανταποκρίνονται στους όρους περιγραφής της διάκρισης 8528 71 13 της ΣΟ. Συμφωνούν επίσης ότι, κατ’ εφαρμογή της GATT του 1994 και της ΣΤΠ, η Ένωση οφείλει να απαλλάσσει από τελωνειακούς δασμούς τις χωριστές ενότητες με σύστημα επικοινωνίας, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη.

23      Κατά το αιτούν δικαστήριο, η διαφορά των διαδίκων αφορά το ζήτημα αν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι εν λόγω χωριστές ενότητες IPTV περιλαμβάνουν «δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner)», κατά την έννοια της ΣΟ.

24      Κρίνοντας ότι η έννοια αυτή δεν ορίζεται ούτε στη ΣΟ ούτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις της, το Østre Landsret (εφετείο ανατολικής περιφέρειας, Δανία) αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Στη [ΣΟ],

α)      η υποδιαίρεση “Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)” της κλάσεως 8528,

β)      η διάκριση 8528 71 13 και

γ)      η διάκριση 8528 71 90

πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι προϊόν που αντιστοιχεί στην περιγραφή της διακρίσεως 8528 71 13, το οποίο έχει δυνατότητα λήψεως, αποκωδικοποιήσεως και επεξεργασίας απευθείας μεταδιδόμενων τηλεοπτικών σημάτων μέσω της διαδικτυακής τεχνολογίας, αλλά όχι και δυνατότητα λήψεως, αποκωδικοποιήσεως και επεξεργασίας απευθείας μεταδιδόμενων τηλεοπτικών σημάτων μέσω κεραίας, καλωδιακής τηλεοράσεως ή δορυφόρου, πρέπει να καταταγεί στη διάκριση 8528 71 13, στη διάκριση 8528 71 90 ή σε τρίτη διάκριση;»

 Επί του προδικαστικού ερωτήματος

25      Με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν η ΣΟ έχει την έννοια ότι συσκευές όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη χωριστές ενότητες IPTV εμπίπτουν στη διάκριση 8528 71 13 ή στη διάκριση 8528 71 90 της ΣΟ.

26      Εισαγωγικά πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, όταν το Δικαστήριο επιλαμβάνεται αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως σε θέματα δασμολογικής κατατάξεως, το έργο του συνίσταται στο να αποσαφηνίσει στο εθνικό δικαστήριο τα κριτήρια τα οποία πρέπει να εφαρμόσει ώστε να κατατάξει ορθώς τα επίμαχα προϊόντα στη ΣΟ και όχι στο να προβεί το ίδιο στην κατάταξη αυτή, τούτο δε κατά μείζονα λόγο καθόσον το Δικαστήριο δεν διαθέτει κατ’ ανάγκην όλα τα απαραίτητα προς τούτο στοιχεία. Συνεπώς, το αιτούν δικαστήριο είναι οπωσδήποτε σε καλύτερη θέση για να προβεί στην εν λόγω κατάταξη (απόφαση της 12ης Απριλίου 2018, Medtronic, C-227/17, EU:C:2018:247, σκέψη 33).

27      Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας δικαίου και προς διευκόλυνση των ελέγχων, το καθοριστικό κριτήριο για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων πρέπει γενικά να αναζητείται στα αντικειμενικά τους χαρακτηριστικά και στις αντικειμενικές τους ιδιότητες, όπως ορίζονται στη συγκεκριμένη κλάση της ΣΟ και στις σημειώσεις του οικείου τμήματος ή κεφαλαίου (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 14ης Απριλίου 2011, British Sky Broadcasting Group και Pace, C-288/09 και C-289/09, EU:C:2011:248, σκέψη 60, καθώς και της 22ας Νοεμβρίου 2012, Digitalnet κ.λπ., C-320/11, C-330/11, C‑382/11 και C-383/11, EU:C:2012:745, σκέψη 27).

28      Κατά τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της ΣΟ, η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων, των τμημάτων ή των κεφαλαίων, ενώ γίνεται δεκτό ότι οι τίτλοι των τμημάτων, των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων έχουν ενδεικτική μόνον αξία.

29      Επιπλέον, οι επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ, οι οποίες καταρτίζονται από την Επιτροπή, συμβάλλουν σημαντικά στην ερμηνεία του περιεχομένου των διαφόρων δασμολογικών κλάσεων, χωρίς πάντως να έχουν δεσμευτική νομική ισχύ (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 14ης Απριλίου 2011, British Sky Broadcasting Group και Pace, C-288/09 και C-289/09, EU:C:2011:248, σκέψη 63, καθώς και της 22ας Νοεμβρίου 2012, Digitalnet κ.λπ., C-320/11, C-330/11, C‑382/11 και C-383/11, EU:C:2012:745, σκέψη 33).

30      Εν προκειμένω, η διάκριση 8528 71 της ΣΟ αφορά τους δέκτες τηλεόρασης που δεν έχουν σχεδιαστεί για να περιλαμβάνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης.

31      Γίνεται δε διάκριση μεταξύ των «δεκτών βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)», τους οποίους αφορούν οι διακρίσεις 8528 71 11, 8528 71 13 και 8528 71 19 της ΣΟ, και των «άλλων», που εμπίπτουν στη διάκριση 8528 71 90 της ΣΟ. Δεδομένου ότι πρόκειται για εναπομένουσα κατηγορία, η τελευταία αυτή διάκριση αφορά, κατά συνέπεια, τους δέκτες τηλεόρασης χωρίς «δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner)».

32      Συναφώς, διευκρινίζεται ότι οι φράσεις «λήψη βιντεοφωνικών σημάτων» και «λήψη τηλεοπτικών σημάτων» αποδίδουν ταυτόσημες έννοιες (απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2012, Digitalnet κ.λπ., C-320/11, C-330/11, C-382/11 και C-383/11, EU:C:2012:745, σκέψη 29).

33      Στην υπόθεση της κύριας δίκης, δεν αμφισβητείται ότι οι χωριστές ενότητες IPTV έχουν τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων. Αντιθέτως, η 2M-Locatel και το Υπουργείο Φορολογίας διαφωνούν επί του ζητήματος αν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι συσκευές αυτές περιλαμβάνουν «δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)», κατά την έννοια της διάκρισης 8528 71 της ΣΟ.

34      Κατά τις διαπιστώσεις του αιτούντος δικαστηρίου, οι χωριστές ενότητες IPTV λαμβάνουν ψηφιακό σήμα και εκτελούν αποκωδικοποίηση του καναλιού αποκωδικοποιώντας τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου, ενώ οι χωριστές ενότητες για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις μέσω ραδιοκυμάτων, καλωδίου ή δορυφόρου λαμβάνουν αναλογικό σήμα και εκτελούν αποκωδικοποίηση του καναλιού αποκωδικοποιώντας τη συχνότητα.

35      Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο αιτούν δικαστήριο, πρέπει, επομένως, να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της έννοιας του «δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner)», στο πλαίσιο της διακρίσεως 8528 71 της ΣΟ.

36      Ελλείψει ορισμού της έννοιας αυτής στη ΣΟ, υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο προσδιορισμός της σημασίας και του περιεχομένου όρων ή φράσεων για τις οποίες το δίκαιο της Ένωσης δεν παρέχει κανέναν ορισμό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη συνήθη έννοια που έχουν στην καθημερινή γλώσσα, ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το πλαίσιο εντός του οποίου χρησιμοποιούνται και οι σκοποί που επιδιώκει η ρύθμιση της οποίας αποτελούν τμήμα (απόφαση της 22ας Νοεμβρίου 2012, Digitalnet κ.λπ., C-320/11, C-330/11, C-382/11 και C-383/11, EU:C:2012:745, σκέψη 38).

37      «Δέκτης βιντεοφωνικών σημάτων (video tuner)» ή «συντονιστής τηλεόρασης (television tuner)», κατά τη συνήθη έννοια των όρων αυτών, είναι η συσκευή που μετατρέπει τα τηλεοπτικά σήματα υψηλής συχνότητας σε σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βιντεοφωνικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ή από οθόνες απεικόνισης. Καθιστά, επιπλέον, δυνατή την επιλογή των τηλεοπτικών σημάτων που μεταδίδονται σε συγκεκριμένη συχνότητα.

38      Ο ορισμός αυτός επιρρωννύεται από τις επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ που ίσχυαν κατά την ημερομηνία των επίμαχων στην κύρια δίκη εισαγωγών.

39      Συγκεκριμένα, κατά τις επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ που δημοσιεύθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2006, «[ο]ι συσκευές αυτές (συντονιστές τηλεόρασης) περιλαμβάνουν τα κυκλώματα επιλογής καναλιών ή φερουσών συχνοτήτων και τα κυκλώματα αποδιαμόρφωσης, γενικά δε είναι κατασκευασμένες ώστε να λειτουργούν με κεραία ή κοινή κεραία (καλωδιακή μετάδοση υψηλής συχνότητας). Το σήμα που λαμβάνεται στην έξοδο είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει ως σήμα εισόδου για τα βίντεο μόνιτορ ή για τις βιντεοφωνικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το αρχικό σήμα της συσκευής λήψης εικόνας, προτού υποστεί διαμόρφωση από τον πομπό».

40      Κατά τις επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ που δημοσιεύθηκαν στις 7 Μαΐου 2008, η διάκριση 8528 71 13 της ΣΟ «περιλαμβάνει συσκευές χωρίς οθόνη, τις αποκαλούμενες “χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας”, που αποτελούνται από τα ακόλουθα κύρια στοιχεία: […] δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (video tuner). Η παρουσία συνδέσμου RF [radio frequency (ραδιοσυχνότητας)] αποτελεί ένδειξη πιθανής ύπαρξης δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων».

41      Τέλος, κατά τις επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ που δημοσιεύθηκαν στις 30 Μαΐου 2008, οι διακρίσεις 8528 71 11 έως 8528 71 19 της ΣΟ «περιλαμβάνουν συσκευές με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (video tuner) που μετατρέπει τηλεοπτικά σήματα υψηλής συχνότητας σε σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, ή από οθόνες απεικόνισης. Οι συσκευές αυτές ενσωματώνουν κυκλώματα επιλογής καναλιών, τα οποία επιτρέπουν το συντονισμό σε ένα ειδικό κανάλι ή φέρουσα συχνότητα, καθώς και κυκλώματα αποδιαμόρφωσης. Γενικά είναι κατασκευασμέν[ες] ώστε να λειτουργούν με ατομική ή κοινή κεραία (καλωδιακή μετάδοση υψηλής συχνότητας). Το σήμα που λαμβάνεται στην έξοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα εισόδου για οθόνες απεικόνισης ή για συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές. Αποτελείται από το αρχικό σήμα της συσκευής λήψης εικόνας (δηλ. μη διαμορφωμένο για σκοπούς μετάδοσης)».

42      Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, για να εμπίπτει μια συσκευή στις διακρίσεις 8528 71 11 έως 8528 71 19 της ΣΟ, πρέπει να περιλαμβάνει δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner), ή «συντονιστή τηλεόρασης», δηλαδή μια συσκευή που καθιστά δυνατή την επιλογή καναλιών ή φερουσών συχνοτήτων και τη μετατροπή των τηλεοπτικών σημάτων υψηλής συχνότητας σε σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βιντεοφωνικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ή από οθόνες απεικόνισης.

43      Σύμφωνα με τη νομολογία που υπενθυμίζεται στη σκέψη 26 της παρούσας απόφασης, εναπόκειται, επομένως, στο αιτούν δικαστήριο να εκτιμήσει αν οι επίμαχες στην κύρια δίκη χωριστές ενότητες IPTV έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά. Εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, οι ενότητες αυτές θα πρέπει να καταταγούν στην εναπομένουσα διάκριση 8528 71 90 της ΣΟ και, κατά συνέπεια, να υπαχθούν σε τελωνειακούς δασμούς με συντελεστή 14 %.

44      Η ερμηνεία αυτή δεν κλονίζεται από την παράγραφο 2 της ΣΤΠ, κατά την οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να καταργήσει τους ισχύοντες τελωνειακούς δασμούς που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις «χωριστές ενότητες (set-top boxes) με σύστημα επικοινωνίας: συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για πρόσβαση στο Internet που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών», ανεξαρτήτως αν οι εν λόγω ενότητες περιλαμβάνουν συντονιστή τηλεόρασης ή όχι.

45      Από πάγια νομολογία του Δικαστηρίου συνάγεται, βεβαίως, ότι η υπεροχή των συναπτόμενων από την Ένωση διεθνών συμφωνιών έναντι των διατάξεων του παράγωγου δικαίου επιτάσσει να ερμηνεύονται οι διατάξεις αυτές, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο ο οποίος συνάδει προς τις εν λόγω συμφωνίες (αποφάσεις της 14ης Απριλίου 2011, British Sky Broadcasting Group και Pace, C-288/09 και C‑289/09, EU:C:2011:248, σκέψη 83, καθώς και της 22ας Νοεμβρίου 2012, Digitalnet κ.λπ., C-320/11, C-330/11, C-382/11 και C-383/11, EU:C:2012:745, σκέψη 39).

46      Εντούτοις, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι μια τέτοια ερμηνεία από την οποία θα συναγόταν το συμπέρασμα ότι οι χωριστές ενότητες με σύστημα επικοινωνίας πρέπει να κατατάσσονται στη διάκριση 8528 71 13 της ΣΟ, ακόμη και όταν δεν καθιστούν δυνατή την επιλογή καναλιών ή φερουσών συχνοτήτων ή τη μετατροπή των τηλεοπτικών σημάτων υψηλής συχνότητας σε σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από βιντεοφωνικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ή από οθόνες απεικόνισης, δεν μπορεί να γίνει δεκτή διότι, όπως συνάγεται από τη σκέψη 42 της παρούσας απόφασης, θα αντέβαινε στο γράμμα της ΣΟ και, ως εκ τούτου, στη βούληση του νομοθέτη της Ένωσης.

47      Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι ο δικαστής της Ένωσης δεν δύναται να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Ένωσης με γνώμονα τους κανόνες του ΠΟΕ για την περίοδο πριν από την ημερομηνία λήξης του εύλογου χρονικού διαστήματος που παρασχέθηκε στην Ένωση, σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών, για να συμμορφωθεί με τις συστάσεις ή με τις αποφάσεις του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, επειδή διαφορετικά θα καθίστατο άνευ αντικειμένου η χορήγηση του χρονικού αυτού διαστήματος (απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2013, Hewlett-Packard Europe, C-361/11, EU:C:2013:18, σκέψη 58 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

48      Συναφώς, διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο της ΣΤΠ, μια ειδική ομάδα του ΠΟΕ δημοσίευσε, στις 16 Αυγούστου 2010, τις εκθέσεις της στις υποθέσεις WT/DS375/R, WT/DS376/R και WT/DS377/R (Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους – Δασμολογική μεταχείριση ορισμένων προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών), οι οποίες εγκρίθηκαν από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 21 Σεπτεμβρίου 2010.

49      Οι εκθέσεις αυτές αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τι πρέπει να νοείται ως «χωριστή ενότητα». Πρόκειται για «συσκευή ή διάταξη που επεξεργάζεται ένα σήμα εισόδου εκπεμπόμενο από εξωτερική πηγή σημάτων ούτως ώστε το σήμα αυτό να μπορεί να εμφανίζεται σε μονάδα οπτικής απεικόνισης, όπως το μόνιτορ για βίντεο ή η συσκευή τηλεόρασης». Διευκρινίζουν ότι η συσκευή αυτή «μπορεί να εκτελεί μία ή περισσότερες λειτουργίες, μεταξύ των οποίων η λήψη και η αποκωδικοποίηση τηλεοπτικών εκπομπών που μεταδίδονται μέσω δορυφόρου, καλωδίου ή του διαδικτύου».

50      Εν προκειμένω, το εύλογο χρονικό διάστημα που παρασχέθηκε στην Ένωση για να εφαρμόσει τις εν λόγω εκθέσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ έληξε στις 30 Ιουνίου 2011, η δε Επιτροπή τις έλαβε υπόψη εκδίδοντας τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 620/2011, της 24ης Ιουνίου 2011, για τροποποίηση του κανονισμού 2658/87 (ΕΕ 2011, L 166, σ. 16). Βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού 620/2011, ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011 και δεν παράγει αναδρομικά αποτελέσματα.

51      Επομένως, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το κύρος του κανονισμού 1549/2006 για τον λόγο ότι ο κανονισμός αυτός κατατάσσει στη διάκριση 8528 71 90 της ΣΟ τις χωριστές ενότητες με σύστημα επικοινωνίας που δεν διαθέτουν συντονιστή τηλεόρασης.

52      Λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των προεκτεθέντων, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η ΣΟ έχει την έννοια ότι συσκευές, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη χωριστές ενότητες IPTV, που καθιστούν δυνατή τη λήψη, την αποκωδικοποίηση και την επεξεργασία τηλεοπτικών σημάτων μεταδιδόμενων απευθείας μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου, πρέπει να καταταγούν στη διάκριση 8528 71 90 της ΣΟ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner) ή «συντονιστή τηλεόρασης», πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.

 Επί των δικαστικών εξόδων

53      Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δέκατο τμήμα) αποφαίνεται:

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως το παράρτημα αυτό τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1549/2006 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2006, έχει την έννοια ότι συσκευές που καθιστούν δυνατή τη λήψη, την αποκωδικοποίηση και την επεξεργασία τηλεοπτικών σημάτων μεταδιδόμενων απευθείας μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, πρέπει να καταταγούν στη διάκριση 8528 71 90 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner) ή «συντονιστή τηλεόρασης», πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.

(υπογραφές)


*      Γλώσσα διαδικασίας: η δανική.