Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 26. jūnijā European Citizens' Initiative One of Us iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 23. aprīļa spriedumu lietā T-561/14 – European Citizens' Initiative One of Us u.c./Eiropas Komisija

(Lieta C-418/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: European Citizens' Initiative One of Us (pārstāvji: P. Diamond, Barrister, R. Kiska, Solicitor)

Citi lietas dalībnieki: Polijas Republika, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 23. aprīļa spriedumu lietā T-561/14;

atcelt Komisijas 2014. gada 28. maija lēmumu COM(2014) 355 final;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas tiesvedībā un tiesvedībā pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmkārt, Vispārējā tiesa ir nepareizi piemērojusi LES 117. pantu no LES 11. panta 4. punkta skatpunkta, LESD 24. pantu un Regulu 211/2011 1 ; jebkurai Komisijas rīcības brīvībai ir jābūt saskanīgai ar ECI mērķiem. Vispārējās tiesas nolēmumā nav ņemts vērā likumdošanas nolūks saistībā ar Regulu un līdz ar to tā ir padarīta par nedzīvu tiesību aktu.

Otrkārt, Vispārējā tiesa kļūdījās, nekonstatējot, ka Komisijas Paziņojumā COM(2014) 355 final 2 nav atsevišķi izklāstīti tās juridiskie un politiskie secinājumi, kā tas prasīts Regulā (ES) 211/2011.

Treškārt, Vispārējā tiesa nav pārbaudījusi Komisijas Paziņojumu COM(2014) 355 final ar prasītās rūpības pareizo līmeni. Vispārējā tiesa ir veikusi ierobežotu pārbaudi, proti, attiecībā uz acīmredzamu kļūdu.

Ceturtkārt un katrā ziņā, ja pārbaudes līmenis, kā to ir piemērojusi Vispārējā tiesa, ir pareizā juridiskā pārbaude (kas netiek pieņemts), Vispārējā tiesa nav konstatējusi, ka Komisijas sniegtais pamatojums Komisijas Paziņojumā COM(2014) 355 final atbilst pārbaudei attiecībā uz acīmredzamu kļūdu; inter alia Komisija nav pareizi piemērojusi lietu C-34/10 Oliver Brüstle/Greenpeace e.V; nav ņēmusi vērā ietekmi, ko rada “trīskāršās atslēgas” sistēma, kura nesniedz nekādas ētiskās garantijas (un faktiski stimulē dalībvalstis pazemināt savas ētiskās garantijas, lai piekļūtu izpētes līdzekļiem). Turklāt Komisija ir acīmredzami kļūdījusies, vedinot domāt, ka piekļuves sniegšana abortam ir starptautisks pienākums, kas izriet no ICPD Programme of Action in 1994 un UN Millennium Development Goals; tā papildus ir kļūdījusies savā neloģiskajā priekšlikumā, ka finansējot organizācijas, kas veicina un praktizē abortus attīstības valstīs, labvēlīgi ietekmēšot mātes veselību, tā vietā, lai palielinātu līdzekļus šo valstu veselības sistēmām, kurās ļoti trūkst štatu un ir nepietiekami apgādātas.

Piektkārt, Vispārējā tiesa ir kļūdījusies, nepareizi raksturojot ECI, proti, kā tādu, kas iesniegusi trīs konkrētus likumdošanas priekšlikumus, nevis vienu saistībā ar embrija neaizskaramības aizsardzību. Tādējādi Vispārējā tiesa nav īstenojusi pareizo pieeju šajā lietā iztirzātajiem problēmjautājumiem.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 211/2011 (2011. gada 16. februāris) par pilsoņu iniciatīvu (OV 2011, L 65, 1. lpp.).

2 Paziņojums no Komisijas par European Citizens' Initiative “One of us”.