Language of document :

Жалба, подадена на 2 юли 2018 г. от Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 23 април 2018 г. по дело T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel/Европейска комисия

(Дело C-436/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (представители: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Други страни в производството: Европейска комисия, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд от 23 април 2018 г. по дело T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd./European Commission;

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/14291 на Комисията от 26 август 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на студеновалцувани плоски продукти от неръждаеми стомани с произход от Китайската народна република и Тайван в частта относно жалбоподателя и

да осъди жалбоподателя в производството пред Общия съд по дело T-675/15 да заплати на жалбоподателя в настоящото производство по обжалване съдебните разноски, които е последният е направил в производството по обжалване и в производството пред Общия съд.

При условията на евентуалност,

да върне делото на Общия съд и

да не се произнася по съдебните разноски, направени в производство пред Общия съд и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва две основания за отмяна.

Първото е, че обжалваното съдебно решение неправилно тълкува член 2, параграф 7, буква a), второ предложение от Регламент (ЕО) № 1225/20092 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, като при избора на държава аналог извежда от тази разпоредба условие, което не съществува в нейния текст.

Второто, е че като приема, че при прилагането на член 2, параграф 7, буква a) от Регламент № 1225/2009 по принцип не са възможни корекции на нормалната стойност, обжалваното съдебно решение нарушава тази разпоредба.

____________

1 ОВ L 224, 2015 г., стр. 10.

2 ОВ L 343, 2009 г., стр. 51.