Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 2. července 2018 společností Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 23. dubna 2018 ve věci T-675/15: Shanxi Taigang Stainless Steel v. Evropská komise

(Věc C-436/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (zástupci: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL

Návrhová žádání

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2018 ve věci T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. v. Evropská komise;

zrušil prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/14291 ze dne 26. srpna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu v rozsahu, v němž se týká navrhovatelky; a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení navrhovatelky vynaložených v řízení o tomto kasačním opravném prostředku a v řízení před Tribunálem ve věci T-675/15.

Podpůrně,

vrátil věc zpět Tribunálu; a

rozhodl, že o nákladech řízení před Tribunálem a řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka dva důvody.

Zaprvé napadený rozsudek protiprávně vyložil druhou větu druhého pododstavce čl. 2 odst. 7 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1225/20092 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, když při výběru srovnatelné země vnesl do tohoto ustanovení podmínku, kterou znění tohoto ustanovení neobsahuje.

Zadruhé napadený rozsudek porušil toto ustanovení, když shledal, že úpravy běžné hodnoty nejsou při uplatňování čl. 2 odst. 7 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 v zásadě možné.

____________

1 Úř. věst. 2015, L 224, s. 10.

2 Úř. věst. 2009, L 343, s. 51.