Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. června 2018 H proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 11. dubna 2018 ve věci T-271/10, H v. Rada Evropské unie

(Věc C-413/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: H (zástupkyně: M. Velardo, avvocatessa)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek ze dne 11. dubna 2018 ve věci T-271/10 RENV, H v. Rada Evropské unie v rozsahu, v němž zamítá žalobu navrhovatelky znějící na zrušení rozhodnutí ze dne 7. dubna 2010, podepsané vedoucím personálního oddělení policejní mise Evropské unie, na základě kterého byla navrhovatelka přeřazena na pozici „Criminal Justice Adviser – Prosecutor“ na regionální pracoviště v Banja Luce (Bosna a Hercegovina), a podpůrně na zrušení rozhodnutí ze dne 30. dubna 2010, podepsané vedoucím mise, na kterého odkazuje článek 6 rozhodnutí Rady 2009/906/SZBP1 ze dne 8. prosince 2009 o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BiH) a v rozsahu, v němž zamítá návrh na náhradu škody z důvodu protiprávnosti výše uvedených rozhodnutí;

v této věci rozhodl a bude-li to třeba, vrátil věc Tribunálu;

uložil žalované v původním řízení náhradu veškerých nákladů řízení ve věci C-455/14 P jakož i tohoto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka se dovolává porušení článku 216 jednacího řádu Tribunálu a článku 47 Listiny základních práv v rozsahu, v němž byl napadený rozsudek vydán senátem složeným částečně z těch samých soudců, kteří vynesli usnesení zrušené Soudním dvorem Evropské unie.

Pokud jde o pravomoci vedoucího mise přijímat rozhodnutí o přeřazení zaměstnanců a o roli členského státu původu v rámci převedení vyslaného personálu, navrhovatel se dovolává porušení čl. 61 odst. 2 statutu Soudního dvora v rozsahu, v němž soudce prvního stupně nerozhodl v souladu s rozhodnutím Soudního dvora, které mu bylo vráceno.

Zkreslení důkazů

Porušení práva na obhajobu a zásady rovného zacházení v rozsahu, v němž navrhovatelka nebyla slyšena ohledně některých dokumentů a písemných vyjádření přeložených Radou během řízení v prvním stupni.

Porušení čl. 134 odst. 1 jednacího řádu v rozsahu, v němž bylo stanoveno, že navrhovatelka ponese náklady ve věci C-455/14 P, ve kterém měla úspěch.

____________

1 Úř. věst. 2009, L 322, s. 22.