Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-271/10. RENV. sz., H kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. április 11-én hozott ítélete ellen H által 2018. június 21-én benyújtott fellebbezés

(C-413/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: H (képviselő: M. Velardo avvocatessa)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a T-271/10. RENV. sz., H kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. április 11-én hozott ítéletet annyiban, amennyiben az elutasítja a fellebbezőnek az Európai Unió rendőri missziója (EUPM) személyzeti vezetője által 2010. április 7-én hozott, a fellebbezőt a Banja Luka-i (Bosznia-Hercegovina) regionális irodába „Criminal Justice Adviser – Prosecutor” munkakörbe átcsoportosító határozat, és másodlagosan a Bosznia-Hercegovinában folytatott EUPM-ről szóló, 2009. december 8-i 2009/906/KKBP tanácsi határozat1 6. cikke szerinti misszióvezető által 2010. április 30-án hozott határozat megsemmisítése iránti keresetét, illetve amennyiben az elutasítja a fent említett határozatok jogellenességével okozott kár megtérítése iránti kérelmét,

hozzon határozatot az ügyben, és szükség esetén utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

az elsőfokú eljárás alperesét kötelezze a C-455/14. P. sz. ügyben, valamint a jelen eljárásban felmerülő költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a Törvényszék eljárási szabályzata 216. cikkének és az Alapjogi Charta 47. cikkének a megsértésére hivatkozik, mivel a megtámadott ítéletet hozó tanács tagjai részben megegyeztek az Európai Unió Bírósága által hatályon kívül helyezett végzést hozó bírákkal.

A misszióvezetőnek a személyzet átcsoportosításával kapcsolatos határozathozatalra vonatkozó hatáskörét, valamint a kirendelő tagállamnak a kirendelt személyek áthelyezése keretében betöltött szerepét illetően a fellebbező a Bíróság alapokmánya 61. cikke második bekezdésének a megsértésére hivatkozik, mivel az első fokon eljáró bíróság nem tett eleget a Bíróság visszautalt ügyben hozott határozatában foglaltaknak.

A bizonyítékok elferdítése.

A védelemhez és az egyenlő bánásmódhoz való jog megsértése, mivel nem hallgatták meg a fellebbező nyilatkozatát a Tanács által az elsőfokú eljárásban benyújtott egyes iratokkal és írásbeli észrevételekkel kapcsolatban.

Az eljárási szabályzat 134. cikke (1) bekezdésének a megsértése, mivel a rendelkező rész szerint a fellebbező viseli a C-455/14. P. sz. ügyben felmerült költségeket, amelyben ő volt a pernyertes fél.

____________

1 HL 2009. L 322., 22. o.