Language of document :

Odvolanie podané 21. júna 20118: H proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 11. apríla 2018 vo veci T-271/10, H/Rada Európskej únie

(vec C-413/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: H (v zastúpení: M. Velardo, avvocatessa)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok z 11. apríla 2018 vo veci T-271/10 RENV, H/Rada Európskej únie v rozsahu, v akom zamieta žalobu odvolateľa smerujúcu na zrušenie rozhodnutia zo 7. apríla 2010, podpísaného vedúcim personálneho oddelenia policajnej misie Európskej únie, na základe ktorého bol odvolateľ preradený na pozíciu „Trestnoprávny poradca-prokurátor“ v regionálnej kancelárii v Banja Luke (Bosna a Hercegovina) a subsidiárne na zrušenie rozhodnutia z 30. apríla 2010, podpísaného vedúcim misie, na ktoré odkazuje článok 6 rozhodnutia Rady 2009/906/SZBP1 z 8. decembra 2009 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH) a v rozsahu, v akom zamieta návrh na náhradu škody z dôvodu protiprávnosti vyššie uvedených rozhodnutí,

rozhodol v tejto veci, a ak to bude potrebné, vrátil vec Všeobecnému súdu,

zaviazal žalovaného v prvostupňovom konaní na náhradu trov konania vo veci C-455/14 P, ako aj tohto konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

odvolateľ tvrdí, že došlo k porušeniu článku 216 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu a článku 47 Charty základných práv v rozsahu, v akom bol napadnutý rozsudok vydaný komorou zloženou čiastočne z tých istých sudcov, ktorí vydali uznesenie zrušené Súdnym dvorom Európskej únie,

v súvislosti s právomocou vedúceho misie prijímať rozhodnutia o preradení zamestnancov a úlohe členského štátu pôvodu v rámci presunu vyslaných zamestnancov, odvolateľ tvrdí, že došlo k porušeniu článku 61 ods. 2 štatútu Súdneho dvora v rozsahu, v akom prvostupňový súd nepostupoval v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora vo veci, ktorá mu bola vrátená späť,

skreslenie dôkazov,

porušenie práva na obranu a zásady rovnakého zaobchádzania v rozsahu, v akom odvolateľ nebol vypočutý v súvislosti s niektorými dokumentmi a písomnými vyjadreniami predloženými Radou počas prvostupňového konania,

porušenie článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku v rozsahu, v akom bolo stanovené, že odvolateľ bude znášať náklady vo veci C-455/14 P, v ktorej uspel.

____________

1 Ú. v. EÚ L 322, 2009, s. 22.