Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 3 maja 2018 r. w sprawie T-431/12, Distillerie Bonollo i in. / Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 13 lipca 2018 r. przez Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd

(Sprawa C-461/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (przedstawiciele: K. Adamantopoulos, P. Billiet, prawnicy)

Druga strona postępowania: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl, Comercial Química Sarasa, SL, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie T-431/12 w całości oraz

obciążenie strony skarżącej przed Sądem poniesionymi przez wnoszącego odwołanie kosztami postępowania odwoławczego oraz kosztami postępowania przed Sądem w sprawie T-431/12.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi w uzasadnieniu środka odwoławczego jeden zarzut. Zgodnie z jego treścią zaskarżony wyrok został wydany z oczywistym naruszeniem prawa polegającym na stwierdzeniu, że art. 11 ust. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(rozporządzenie podstawowe)1 , w uzupełnieniu którego zostało przyjęte rozporządzenie nr 626/20122 , nie pozwala instytucjom UE na konstruowanie wartości normalnej badanego produktu na potrzeby obliczania marginesu dumpingu w ramach częściowego przeglądu okresowego, jeżeli w pierwotnym dochodzeniu antydumpingowym instytucje UE posłużyły się zamiast tej metody kryterium rzeczywistej sprzedaży krajowej.

Wnoszący odwołanie twierdzi, po pierwsze, że konstruowanie wartości normalnej produktu nie stanowi odmiennej metodologii względem ustalania wartości normalnej produktu w oparciu o kryterium rzeczywistej sprzedaży krajowej, ponieważ celem obydwu jest jak najwierniejsze ustalenie wartości normalnej przy uwzględnieniu szczególnych cech każdego przypadku oraz ewoluujących w czasie kosztów/ceny. Artykuł 2 ust. 1-6 rozporządzenia podstawowego przewidują mianowicie szereg okoliczności uzasadniających posłużenie się konstruowaną wartością normalną w przeciwieństwie do kryterium rzeczywistej sprzedaży krajowej dla celów obliczania marginesu dumpingu w poszczególnych przypadkach. Ograniczenie zakresu swobodnego uznania instytucji UE w zakresie konstruowania wartości normalnej w ramach częściowego przeglądu okresowego, w sytuacji gdy we wcześniejszych dochodzeniach posłużono się w tym samym celu kryterium rzeczywistej sprzedaży krajowej, pozbawia instytucje możliwości skorzystania z rozmaitych możliwości przewidzianych w art. 2 rozporządzenia podstawowego. Biorąc pod uwagę znaczną różnicę w cenie kwasu winowego produkowanego w sposób naturalny i syntetyczny konstruowanie analogicznej wartości normalnej w Argentynie w rozporządzeniu 626/2012 w najlepszy możliwy sposób odzwierciedla fakt, że analogiczny argentyński producent kwasu winowego posłużył się metodą naturalną, która jest znacznie droższa od wykorzystywanej przez wnoszącego odwołanie metody syntetycznej.

Po drugie wnoszący odwołanie twierdzi w uzasadnieniu środka odwoławczego, że w pierwotnym dochodzeniu antydumpingowym zostały zidentyfikowane dwie kategorie eksporterów: eksporterzy współpracujący, tacy jak wnoszący odwołanie, którym przyznano traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego oraz eksporterzy niewspółpracujący, którym nie przyznano traktowania na zasadach rynkowych, w stosunku do których instytucje UE stosowały metodologię „faktów dostępnych” zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W ramach częściowego przeglądu okresowego, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia nr 626/2012, współpracującym eksporterom, takim jak wnoszący odwołanie, instytucje UE odmówiły traktowania na zasadach rynkowych i wartość normalna została ustalona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do Argentyny, analogicznego państwa wyznaczonego przez Komisję. Ta kategoria eksporterów nie była obecna na etapie pierwotnego dochodzenia. Z tego względu, nawet jeśli art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego miałby zostać skonstruowany w taki sposób, by zapobiec używaniu przez instytucje UE w częściowym przeglądzie okresowym konstruowanej wartości normalnej w przeciwieństwie do rzeczywistej sprzedaży krajowej, co nie miało miejsca w rozpatrywanej sprawie, w dalszym ciągu nie zapobiegłoby to wykorzystywaniu przez instytucje UE konstruowanej wartości normalnej w odniesieniu do nowej klasy eksporterów współpracujących, ale którym nie przyznano traktowania na zasadach rynkowych, zidentyfikowanych po raz pierwszy w ramach częściowego przeglądu okresowego.

Na koniec szereg ustaleń dokonanych w zaskarżonym wyroku pozostaje w sprzeczności z utrwalonym orzecznictwem UE oraz WTO dotyczącym ustalania wartości normalnej oraz zapewnienia obiektywnego porównania cen oraz poszanowania przysługującego eksporterom prawa do obrony.

____________

1 Dz.U. 2009, L 343, s. 51.

2 Rozporządzenie wykonawcze Rady nr 626/2012 w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 349/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.