Language of document :

Odvolanie podané 13. júla 2018: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) z 3. mája 2018 vo veci T-431/12, Distillerie Bonollo a i./Rada Európskej únie

(vec C-461/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (v zastúpení: K. Adamantopoulos, P. Billiet, lawyers)

Ďalší účastníci konania: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl, Comercial Química Sarasa, SL, Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 3. mája 2018 vo veci T-431/12 v celom jeho rozsahu a

uložiť žalobkyniam v konaní pred Všeobecným súdom povinnosť nahradiť odvolateľke trovy tohto odvolacieho konania, ako aj trovy konania pred Všeobecným súdom vo veci T-431/12.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza jediný odvolací dôvod. Podľa odvolateľky napadnutý rozsudok obsahuje zjavne nesprávne posúdenie uplatnenia práva, keďže sa v ňom rozhodlo, že článok 11 ods. 9 nariadenia Rady (ES) č. 1225/20091 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, na základe ktorého bolo prijaté nariadenie č. 626/20122 (ďalej len „základné nariadenie“), nedovoľuje inštitúciám Únie stanoviť normálne hodnoty predmetného výrobku vo výpočte dumpingového rozpätia pri priebežnom revíznom prešetrovaní, ak počas pôvodného antidumpingového prešetrovania inštitúcie Únie namiesto toho na tento účel použili skutočné domáce predaje.

Odvolateľka po prvé uvádza, že stanovenie normálnej hodnoty nie je odlišnou metódou určenia normálnej hodnoty odkazom na skutočné domáce predaje, keďže obe metódy majú za cieľ čo najlepšie stanoviť normálnu hodnotu tým, že sa zohľadnia špecifické charakteristiky každého prípadu a údaje o pomere nákladov a ceny, ktoré sa časom menia. Článok 2 ods. 1 až 6 základného nariadenia totiž upravuje isté okolnosti, ktoré odôvodňujú použitie stanovenej normálnej hodnoty v protiklade k použitiu skutočného domáceho predaja pre účely výpočtu dumpingového rozpätia v každom jednotlivom prípade. Obmedzením právomoci posúdenia inštitúcií Únie pri stanovení normálnej hodnoty v priebežnom revíznom prešetrovaní, keď v skoršom prešetrovaní museli použiť na rovnaký účel skutočný domáci predaj, sú inštitúcie Únie zbavené možnosti použiť rôzne alternatívy upravené v článku 2 základného nariadenia. Vzhľadom na podstatný rozdiel v nákladoch medzi kyselinou vínnou vyrobenou prirodzeným a syntetickým výrobným procesom, stanovenie analogickej normálnej hodnoty v Argentíne v nariadení č. 626/2012 najlepšie odrážalo skutočnosť, že podobný argentínsky výrobca vyrábal kyselinu vínnu s použitím prirodzeného výrobného procesu, ktorý je nákladnejší než syntetický postup použitý odvolateľkou.

Po druhé odvolateľka na podporu svojho odvolania uvádza, že v pôvodnom antidumpingovom prešetrovaní boli identifikované dve kategórie vývozcov: spolupracujúci vývozcovia, ako je odvolateľka, ktorým bolo priznané zaobchádzanie subjektu pôsobiaceho v trhovom hospodárstve („STH“) na základe článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia, a nespolupracujúci výrobcovia, ktorým nebolo priznané zaobchádzanie STH a vo vzťahu ku ktorým inštitúcie Únie uplatnili metódu „dostupných skutočností“ podľa článku 18 základného nariadenia. Počas čiastočného priebežného revízneho prešetrovania, ktoré viedlo k prijatiu nariadenia č. 626/2012, bolo spolupracujúcim výrobcom, ako je odvolateľka, inštitúciami Únie odopreté zaobchádzanie STH a ich normálna hodnota bola určená podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia s odkazom na Argentínu – analogickú krajinu vybranú Komisiou. Táto kategória vývozcov nebola pri pôvodnom prešetrovaní prítomná. Aj keby sa teda článok 11 ods. 9 základného nariadenia vykladal v tom zmysle, že inštitúciám Únie bráni použiť stanovené normálne hodnoty v protiklade ku skutočným domácim predajom v priebežnom revíznom prešetrovaní, quod non, stále by nebránil inštitúciám Únie použiť stanovenú normálnu hodnotu vo vzťahu k novej skupine vývozcov, najmä spolupracujúcich vývozcov, ktorým však nebolo udelené zaobchádzanie STH a ktorí sa objavili po prvý krát až pri priebežnom revíznom prešetrovaní.

Nakoniec niektoré závery napadnutého rozsudku protirečia ustálenej judikatúre Únie a rozhodovacej praxi WTO týkajúcej sa stanovenia normálnej hodnoty ako aj zabezpečenia spravodlivého cenového porovnania a rešpektovania práva vývozcov na obranu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51.

2 Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 626/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 349/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 182, 2012, s. 1).