Language of document :

Valitus, jonka Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) on tehnyt 26.6.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-119/17, Alba Aguilera v. EUH, 13.4.2018 antamasta tuomiosta

(Asia C-427/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamiehet: S. Marquardt ja R. Spac, avustajinaan M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, avocat ja S. Moya Izquierdo, abogada)

Muut osapuolet: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade ja Luca Zampetti

Vaatimukset

–    Valitus on otettava tutkittavaksi, ja se on todettava perustelluksi

–    unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-119/17 13.4.2018 antama tuomio on kumottava

–    EUH:n ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä

–    muut osapuolet on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan henkilöstösääntöjen liitteessä X olevaa 1 artiklaa. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tässä säännöksessä asetetaan velvollisuus antaa yleisiä täytäntöönpanomääräyksiä henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti, mikä koskee henkilöstösääntöjen liitettä X kokonaisuudessaan ja erityisesti sen 10 artiklaa (valituksenalaisen tuomion 30 ja 31 kohta). Lainsäätäjä on kuitenkin todennut nimenomaisen velvoitteen antaa yleisiä täytäntöönpanomääräyksiä ainoastaan liitteessä X olevassa 3 artiklassa. Sitä vastoin muissa säännöksissä kuten liitteessä X olevan 2 artiklan toisessa kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan ensimmäisessä kohdassa tai 10 ja 21 artiklassa sama lainsäätäjä on säätänyt ainoastaan nimittävän viranomaisen vahvistamista ˮehdoistaˮ tai ˮsoveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistäˮ.

Toisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan liitteessä X olevaa 10 artiklaa sikäli kuin se katsoi, ettei tämä säännös ole selvä eikä täsmällinen, minkä vuoksi sitä saatetaan tulkita mielivaltaisesti, joten yleisten täytäntöönpanomääräysten antaminen on tarpeellista (valituksenalaisen tuomion 28 ja 29 kohta). Valittaja väittää, että liitteessä X olevassa 10 artiklassa luodaan riittävän yksityiskohtainen oikeudellinen kehys, jossa asetetaan täsmälliset rajat nimittävän viranomaisen harkintavallalle.

____________