Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 26. jūnijā Eiropas Ārējās darbības dienests iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 13. aprīļa spriedumu lietā T-119/17 Alba Aguilera/EĀDD

(Lieta C-427/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Ārējās darbības dienests (pārstāvji: S. Marquardt un R. Spac, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, advokāts, S. Moya Izquierdo, abogada)

Pārējie lietas dalībnieki: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

Prasījumi

atzīt apelācijas sūdzību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 13. aprīļa spriedumu lietā T-119/17;

apmierināt EĀDD prasījumus pirmajā instancē;

piespriest pārējiem lietas dalībniekiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais apelācijas sūdzības pamats ir par pieļauto kļūtu tiesību piemērošanā, Vispārējai tiesai interpretējot Civildienesta noteikumu X pielikuma 1. punktu. Vispārējā tiesa uzskata, ka ar šo normu tiek noteikts pienākums pieņemt vispārējos īstenošanas noteikumus (VĪN) atbilstoši Civildienesta noteikumu 110. pantam, kas būtu spēkā attiecība uz visu Civildienesta noteikumu X pielikumu, un it īpaši attiecībā uz tā 10. pantu (pārsūdzētā sprieduma 30. un 31. punkts). Taču likumdevējs X pielikumā ir skaidri formulējis pienākumu pieņemt VĪN tikai 3. pantā. Savukārt citos noteikumos, tādos kā 2. panta otrajā daļā, 5. panta 2. punktā, 8. panta pirmajā daļā vai 10. un 21. pantā šis pats likumdevējs ir paredzējis tikai to, ka iecēlējinstitūcija pieņem “noteikumus” vai “īstenošanas noteikumus”.

Otrais apelācijas sūdzības pamats ir par pieļauto kļūdu tiesību piemērošanā, Vispārējai tiesai interpretējot X pielikuma 10. pantu, jo tas esot tik neskaidra un neprecīza norma, ka to varot piemērot patvaļīgi, kādēļ esot jāpieņem VĪN (pārsūdzētā sprieduma 28. un 29. punkts). Prasītāja uzskata, ka X pielikuma 10. pants sniedz pietiekami detalizētu tiesību ietvaru, nosakot precīzas robežas iecēlējinstitūcijas rīcības brīvībai.

____________