Language of document :

Преюдициално запитване от Městský soud v Praze (Чешка република), постъпило на 30 юли 2018 г. — CS и др./České aerolinie a.s.

(Дело C-502/18)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Městský soud v Praze

Страни в главното производство

Жалбоподатели: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Ответник: České aerolinie a.s.

Преюдициален въпрос

Съществува ли задължение за превозвач от Общността да заплати обезщетение на пътници на основание член 3, параграф 5, второ изречение от Регламент (ЕО) № 261/20041 , когато превозвачът от Общността в качеството му на превозвач по договор извършва първата отсечка от полет с междинно кацане на летище на държава, която не е членка на Европейския съюз, откъдето съгласно споразумение за съвместно опериране въздушен превозвач, който не е превозвач от Общността, извършва втората отсечка от полета, и има закъснение повече от три часа при пристигането на летището на крайния пункт на пристигане, което възниква изключително по време на втората отсечка от полета?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).