Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. jūlijā iesniedza Městský soud v Praze (Čehijas Republika) – CS u.c./České aerolinie a.s.

(Lieta C-502/18)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Městský soud v Praze

Pamatlietas puses

Prasītāji: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Atbildētāja: České aerolinie a.s.

Prejudiciālais jautājums

Vai Kopienas pārvadātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju pasažieriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 3. panta 5. punkta otro teikumu, ja Kopienas pārvadātājs kā līgumpārvadātājs veica pirmo segmentu lidojumā ar apstāšanos valsts, kas nav dalībvalsts, lidostā, no kuras saskaņā ar koplidojuma līgumu, otro lidojuma segmentu veica pārvadātājs, kas nav Kopienas pārvadātājs, un ielidošana galamērķa lidostā notika ar vairāk nekā trīs stundu ilgu kavēšanos, kas radās tikai un vienīgi otrajā lidojuma segmentā?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).