Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Městský soud v Praze (Česká republika) 30. júla 2018 – CS a i./České aerolinie a.s.

(vec C-502/18)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Městský soud v Praze

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Žalovaná: České aerolinie a.s.

Prejudiciálna otázka

Je daná povinnosť dopravcu Spoločenstva na náhradu škody cestujúcemu podľa článku 3 ods. 5 druhej vety nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 v prípade, ak dopravca Spoločenstva ako zmluvný dopravca prevádzkoval prvú časť letu s medzipristátím na letisku tretieho štátu, [pričom] v rámci spoločného označovania liniek (code sharing) druhú časť letu z [tohto letiska] vykonal dopravca, ktorý nie je dopravcom Spoločenstva a k meškaniu pri prílete do cieľového letiska dlhšiemu než tri hodiny došlo iba pri druhej časti letu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. 2004, L 46. s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10)