Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 12 юли 2018 година – „ДжиВиСи Сървисиз (България)“ ЕООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. София

(Дело C-458/18)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд София-град

Страни в главното производство

Жалбоподател: „ДжиВиСи Сървисиз (България)“ ЕООД

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. София

Преюдициални въпроси

Разпоредбата на член 2, буква а), подточка i) от Директива 2011/96/ЕС1 , във връзка с Приложение I, част А , буква аб), следва ли да се тълкува в смисъл, че под „дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство“ се разбират и дружествата, регистрирани в Гибралтар.

Разпоредбата на член 2, буква а), подточка iii) от Директива 2011/96/ЕС, във връзка с Приложение I, част Б, следва ли да се тълкува в смисъл, че под „corporation tax във Великобритания“ се разбира и корпоративният данък, дължим в Гибралтар.

____________

1 Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

OB 2011, L 345, стр. 8