Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad (Bulharsko) 12. júla 2018 – „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Sofia

(vec C-458/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Sofia-grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Sofia

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 písm. a) bod i) v spojení s časťou A písm. ab) prílohy I smernice 2011/96/EÚ1 vykladať v tom zmysle, že výraz „spoločnosti zriadené podľa práva Spojeného kráľovstva“ sa vzťahuje aj na spoločnosti zriadené na Gibraltári?

Má sa článok 2 písm. a) bod iii) v spojení s časťou B prílohy I smernice 2011/96/EÚ vykladať v tom zmysle, že výraz „corporation tax v Spojenom kráľovstve“ sa vzťahuje aj na daň z právnických osôb zaplatenú na Gibraltári?

____________

1     Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. EÚ L 345, 2011, s. 8).