Language of document :

Överklagande ingett den 3 augusti 2018 – Multifit mot EUIPO (Premiere)

(Mål T-479/18)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Tyskland) (ombud: advokaterna N. Weber och L. Thiel)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ˮPremiereˮ – Registreringsansökan nr 16 660 383

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 28 maj 2018 i ärende R 2365/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

____________