Language of document : ECLI:EU:C:2018:185

Predmet C-470/16

North East Pylon Pressure Campaign Ltd i Maura Sheehy

protiv

An Bord Pleanála i dr.

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court (Irska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Procjena učinaka određenih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92/EU – Pravo članova zainteresirane javnosti na pokretanje postupka preispitivanja – Preuranjeno pokretanje postupka preispitivanja – Zahtjev da postupci ne smiju biti preskupi i pojam odluka, radnji ili propusta koji podliježu odredbama direktive o sudjelovanje javnosti  – Primjenjivost Arhuške konvencije”

Sažetak – Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. ožujka 2018.

1.        Okoliš – Procjena učinaka određenih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92 – Pravo članova zainteresirane javnosti na pokretanje postupka preispitivanja – Zahtjev da postupci ne smiju biti preskupi – Doseg – Zahtjev za odobrenje za pokretanje postupka sudskog preispitivanja podnesen tijekom postupka koji može dovesti do izdavanja odobrenja za provedbu projekta – Uključenost

(Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 11. st. 4.)

2.        Okoliš – Procjena učinaka određenih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92 – Pravo članova zainteresirane javnosti na pokretanje postupka preispitivanja – Zahtjev da postupci ne smiju biti preskupi – Doseg – Zahtjev ograničen samo na troškove povezane s onim dijelom postupka preispitivanja koji se odnosi na povrede javnosti u skladu s navedenom direktivom – Posljedice

(Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 11. st. 4.)

3.        Prethodna pitanja – Nadležnost Suda – Tumačenje međunarodnog sporazuma koji su sklopili Zajednica i države članice na temelju podijeljene nadležnosti – Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuška konvencija) – Uključenost

(Čl. 267. UFEU-a; Aarhuška konvencija; Odluka Vijeća 2005/370)

4.        Međunarodni sporazumi – Sporazumi Unije – Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuška konvencija) – Odredbe te Konvencije u pogledu pristupa pravosuđu – Zahtjev da postupci ne smiju biti preskupi – Doseg – Zahtjev za odobrenje pokretanja postupka sudskog preispitivanja podnesen tijekom postupka koji može dovesti do izdavanja odobrenja za provedbu projekta – Uključenost

(Arhuška konvencija, čl. 9. st. 3. i 4.; Odluka Vijeća 2005/370)

5.        Međunarodni sporazumi – Sporazumi Unije – Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuška konvencija) – Odredbe te Konvencije u pogledu pristupa pravosuđu – Zahtjev da postupci ne smiju biti preskupi – Doseg – Troškovi povezani s onim dijelom postupka preispitivanja koji se odnosi na nacionalno pravo okoliša – Uključenost – Izravan učinak – Nepostojanje – Obveza tumačenja u skladu s nacionalnim postupovnim pravom

(Arhuška konvencija, čl. 9. st. 3. i 4.; Odluka Vijeća 2005/370)

6.        Međunarodni sporazumi – Sporazumi Unije – Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuška konvencija) – Odredbe te Konvencije u pogledu pristupa pravosuđu – Direktiva 2011/92 – Pravo članova zainteresirane javnosti na podnošenje pravnih sredstava – Zahtjev da postupci ne smiju biti preskupi – Odstupanje od zahtjeva u slučaju neozbiljnog ili zlonamjernog pravnog sredstva, ili u nedostatku veze između navodne povrede nacionalnog prava i štete – Nedopuštenost

(Aarhuška konvencija, čl. 9. st. 4.; Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 11. st. 4.; odluka Vijeća 2005/370)

1.      Članak 11. stavak 4. Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš treba tumačiti na način da se zahtjev da određeni sudski postupci ne smiju biti preskupi primjenjuje na postupak pred sudom države članice, poput onog u glavnom postupku, u okviru kojeg se utvrđuje može li se odobriti pokretanje postupka preispitivanja tijekom postupka izdavanja odobrenja za provedbu projekta, i to tim više ako država članica nije odredila u kojoj fazi se može pokrenuti postupak preispitivanja.

(t. 34., t. 1. izreke)

2.      Kada osoba koja je pokrenula postupak preispitivanja istodobno istakne razloge koji se temelje na povredi pravila o sudjelovanju javnosti u postupku odlučivanja o pitanjima okoliša i razloge koji se temelje na povredi drugih pravila, zahtjev da određeni sudski postupci ne smiju biti preskupi iz članka 11. stavka 4. Direktive 2011/92 primjenjuje se samo na troškove povezane s onim dijelom postupka preispitivanja koji se odnosi na povrede pravila o sudjelovanju javnosti.

Kada, kao što je to slučaj sa zahtjevom za odobrenje koji je doveo do postupka odlučivanja o troškovima iz glavnog postupka, postupak preispitivanja pokrenut protiv postupka obuhvaćenog Direktivom 2011/92 uključuje pravna pitanja koja se odnose na pravila o sudjelovanju javnosti i argumente drukčije naravi, na nacionalnom sudu je da ex æquo et bono i u skladu s nacionalnim postupovnim pravilima napravi razliku između troškova koji se odnose na svaku od dviju vrsta argumenata kako bi osigurao da se zahtjev da postupci ne smiju biti preskupi primijeni na onaj dio postupka preispitivanja koji se odnosi na pravila o sudjelovanju javnosti.

(t. 43., 44., t. 2. izreke)

3.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 46.)

4.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 47.-51.)

5.      Članak 9. stavke 3. i 4. Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, potpisane u Aarhusu 25. lipnja 1998. i odobrene u ime Europske zajednice Odlukom Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005., treba tumačiti na način da se, u svrhu osiguravanja djelotvorne sudske zaštite u područjima obuhvaćenima pravom okoliša Unije, zahtjev da određeni sudski postupci ne smiju biti preskupi primjenjuje na onaj dio postupka preispitivanja koji ne bi bio obuhvaćen tim zahtjevom, kako je protumačen, na temelju Direktive 2011/92, u odgovoru iz točke 2. ove izreke, u mjeri u kojoj tužitelj u tom postupku nastoji osigurati poštovanje nacionalnog prava okoliša. Te odredbe nemaju izravan učinak, ali nacionalni sud mora nacionalno postupovno pravo tumačiti što je više moguće u skladu s njima.

Slijedom toga, kada je riječ o primjeni nacionalnog prava okoliša, osobito u okviru provedbe projekta od zajedničkog interesa, u smislu Uredbe br. 347/2013, nacionalni sud mora nacionalno postupovno pravo tumačiti što je više moguće u skladu s ciljevima utvrđenima u članku 9. stavcima 3. i 4. Arhuške konvencije, na način da troškovi sudskih postupaka ne budu preskupi.

(t. 57., 58., t. 3. izreke)

6.      Država članica ne može odstupiti od zahtjeva da troškovi određenih postupaka ne smiju biti preskupi, utvrđenog u članku 9. stavku 4. Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša i članka 11. stavka 4. Direktive 2011/92, kada se pravno sredstvo smatra neozbiljnim ili zlonamjernim, ili u nedostatku veze između navodne povrede nacionalnog prava okoliša i štete za okoliš.

S tim u vezi treba podsjetiti da zahtjev da određeni sudski postupci ne smiju biti preskupi predviđen u članku 11. stavku 4. Direktive 2011/92 i članku 9. stavku 4. Arhuške konvencije ni na koji način ne zabranjuje nacionalnim sudovima da tužitelju nalože snošenje troškova. Nacionalni sud dakle može uzeti u obzir čimbenike kao što su, osobito, razumna vjerojatnost uspjeha pravnog sredstva ili njegova neozbiljnost ili zlonamjernost, pod uvjetom da iznos troškova čije se snošenje nalaže njegovu podnositelju nije nerazumno visok.

( t. 60., 61., 65., t. 4. izreke)