Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 7 augusti 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – Land Nordrhein-Westfalen mot Dirk Renckhoff

(Mål C-161/17)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Informationssamhället – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begrepp – Publicering på en webbplats utan upphovsmannens tillstånd av ett fotografi som offentliggjorts tidigare på en annan webbplats utan begränsningar och med den upphovsmannens samtycke – Ny publik)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Land Nordrhein-Westfalen

Motpart: Dirk Renckhoff

Domslut

Begreppet ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska tolkas så, att det omfattar publicering på en webbplats av ett fotografi som publicerats tidigare på en annan webbplats, utan begränsningar som förhindrar nedladdning och med upphovsrättshavarens tillstånd.

____________

(1 ) EUT C 231, 17.7.2017