Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 20 юли 2018 г. — Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF/Institut national de l’audiovisuel

(Дело C-484/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Ответник: Institut national de l’audiovisuel

Други страни: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Преюдициален въпрос

Следва ли член 2, буква б), член 3, параграф 2, буква а) и член 5 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество1 да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като предвидената в член 49, II, от Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l’article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (Закон № 86-1067 от 30 септември 1986 г. за свободата на комуникациите, изменен с член 44 от Закон № 2006-961 от 1 август 2000 г.) да създаде в полза на Националния институт за аудиовизия, бенефициер на правата на ползване на аудиовизуалните архиви на национални организации за програмни предавания, дерогиращ режим, съгласно който условията за използване на изпълненията на артистите изпълнители и свързаните с това използване възнаграждения се уреждат чрез споразумения между самите артисти изпълнители или професионалните организации, които ги представляват, и посочения институт, като тези споразумения трябва по-специално да уточняват скалата на възнагражденията и условията за изплащане на тези възнаграждения?

____________

1 ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230.