Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 20. juulil 2018 – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF versus Institut national de l’audiovisuel

(kohtuasi C-484/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Institut national de l’audiovisuel

Teised menetlusosalised: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas1 artikli 2 punkti b, artikli 3 lõike 2 punkti a ja artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus see, et niisuguste riigisiseste õigusnormidega nagu 30. septembri 1986. aasta kommunikatsioonivabaduse seaduse nr 86-1067 artikkel 49 II (muudetud 1. augusti 2006. aasta seaduse nr 2006-961 artikliga 44) on kehtestatud Institut national de l’audiovisuel’ile (riiklik audiovisuaalinstituut), kes on saanud programme edastavate riigi äriühingute audiovisuaalarhiivide suhtes kasutamise õigused, erandkorra, mis näeb ette, et esitajate esituste kasutamise tingimused ja kasutamise eest makstav tasu on reguleeritud esitajate endi ja selle instituudi või esitajate esindusorganisatsioonide ja selle instituudi vahel sõlmitud kokkulepetega, kusjuures nendes kokkulepetes peab eelkõige olema täpsustatud tasu astmik ja tasu maksmise kord?

____________

1 EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230.