Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 20.7.2018 – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF v. L’Institut national de l’audiovisuel

(asia C-484/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse(SPEDIDAM), PG, GF

Vastapuoli: L’Institut national de l’audiovisuel

Muut osapuolet: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY1 2 artiklan b alakohtaa, 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklaa tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että viestinnän vapaudesta 30.9.1986 annetun lain nro 86-1067 (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication), sellaisena kuin se on muutettuna 1.8.2006 annetun lain nro 2006-961 44 §:llä, 49 §:n II momentissa säädetyn kaltaisessa kansallisessa sääntelyssä säädetään Institut national de l’audiovisuelia (kansallinen audiovisuaalinen instituutti), jolla on audiovisuaalisten arkistojen osalta kansallisten ohjelmayhtiöiden sisältöjen hyödyntämisoikeus, koskevasta poikkeussäännöstöstä, jonka mukaan esittäjien esitysten hyödyntämisen ehdoista ja niistä palkkioista, joihin tämä hyödyntäminen oikeuttaa, määrätään esittäjien itsensä tai esittäjiä edustavien työntekijäjärjestöjen ja tämän instituutin välisillä sopimuksilla, joissa on erityisesti sovittava palkkioasteikosta ja palkkioiden maksamistavoista?

____________

1 EYVL 2001, L 167, s. 10.