Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. jūlijā iesniedza Cour de cassation (Francija) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF/Institut national de l’audiovisuel

(Lieta C-484/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītāji: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Atbildētājs: Institut national de l’audiovisuel

Citi lietas dalībnieki: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 1 2. panta b) punkts, 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem atbilst tas, ka ar tādu tiesisko regulējumu, kāds izriet no Loi n°86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication [1986. gada 30. septembra Likums Nr. 86-1067 par komunikāciju brīvību], kas grozīts ar 2006. gada 1. augusta Likumu Nr. 2006-961), 49, II. panta, tiek noteikts par labu Institut national de l’audiovisuel [Valsts audiovizuālais institūts], kuram ir piešķirtas tiesības izmantot valsts apraides sabiedrību audiovizuālos arhīvus, atkāpi ietverošs regulējums, ar kuru ir paredzēts, ka izpildītāju darbu izmantošanas nosacījumi un ar šo izmantošanu saistītā atlīdzība tiek noteikti koplīgumos, kuri ir noslēgti starp pašiem izpildītājiem vai izpildītājus pārstāvošām darba ņēmēju organizācijām un šo institūtu un kuros tostarp ir jāprecizē atlīdzību skala un šo atlīdzību izmaksāšanas kārtība?

____________

1 OV L 167, 10. lpp.