Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 20. julija 2018 – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF/Institut national de l’audiovisuel

(Zadeva C-484/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice v postopku s kasacijsko pritožbo: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Institut national de l’audiovisuel

Drugi stranki: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 2(b), 3(2)(a) in 5 Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi1 razlagati tako, da ne nasprotujejo temu, da je z nacionalnimi predpisi, kot so ti, ki izhajajo iz člena 49(II) zakona št. 86-1067 z dne 30. septembra 1986 o svobodi komunikacije, kakor je bil spremenjen s členom 44 zakona št. 2006-961 z dne 1. avgusta 2006, v korist nacionalnega avdiovizualnega inštituta, ki ima pravice do izkoriščanja avdiovizualnega arhivskega gradiva nacionalnih radijskih in televizijskih družb, uvedena ureditev odstopanja, s katero je določeno, da so pogoji izkoriščanja izvedb izvajalcev in nadomestila za to izkoriščanje urejeni s pogodbami, sklenjenimi med izvajalci in tem inštitutom ali organizacijami, ki zastopajo izvajalce, in tem inštitutom, pri čemer morajo biti v teh pogodbah med drugim določeni lestvica nadomestil in podrobna pravila za njihovo izplačilo?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230.