Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 20 juli 2018 – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF mot Institut national de l’audiovisuel

(Mål C-484/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i det nationella målet

Klagande: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Motpart: Institut national de l’audiovisuel

Övriga parter i målet: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Tolkningsfråga

”Ska artiklarna 2 b, 3.2 a och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätten och närstående rättigheter i informationssamhället1 tolkas så, att de inte utgör hinder för sådan nationell lagstiftning som den som följer av artikel 49 II i lag nr 86-1067 av den 30 september 1986 om kommunikationsfrihet, i ändrad lydelse enligt artikel 44 i lag nr 2006-961 av den 1 augusti 2006, och som införts till förmån för Institut national de l’audiovisuel [INA], innehavare av de nationella programföretagens rättighet att utnyttja audiovisuella samlingar, varigenom ett undantag – som innebär att villkoren för att utnyttja utövande konstnärers framföranden och den ersättning som ska utgå vid sådant utnyttjande ska regleras genom avtal mellan [INA] och de utövande konstnärerna själva eller arbetstagarorganisationer som företräder dem, varvid ersättningsskalan och betalningsvillkoren för sådan ersättning ska framgå av dessa avtal – har införts?”

____________

1 EUT L 167, 2001, s. 10.