Language of document :

Преюдициално запитване от Pesti Központi Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 23 юли 2018 г. — PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(Дело C-476/18)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Страни в главното производство

Ищец: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Ответник: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Преюдициални въпроси

Следва ли членове 5—7 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (наричан по-нататък „Регламентът“)1 да се тълкуват в смисъл, че пътниците, засегнати от промяна на разписанието, може да се приравнят на пътниците на отменени полети за целите на прилагането на правото на обезщетение и че така те могат да се позовават на правото на обезщетение по член 7 от този регламент, когато въздушният превозвач информира пътниците за промяната на разписанието в деня преди планираната в първоначалното разписание дата на заминаване и в резултат на тази промяна пътниците претърпяват загуба на време, равна на или по-голяма от три часа спрямо часа на пристигане, предвиден в първоначалното разписание, с други думи — когато достигат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след времето, предвидено в първоначално предоставеното от въздушния превозвач разписание?

Следва ли членове 5—7 от Регламента да се тълкуват в смисъл, че пътниците, засегнати от промяна на разписанието, може да се приравнят на пътниците на закъснели полети за целите на прилагането на правото на обезщетение и че така те могат да се позовават на правото на обезщетение по член 7 от този регламент, когато в резултат на тази промяна на разписанието пътниците претърпяват загуба на време, равна на или по-голяма от три часа, с други думи — когато достигат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след времето, предвидено в първоначално предоставеното от въздушния превозвач разписание?

____________

1 ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.