Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 23. júla 2018 – PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(vec C-476/18)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Žalovaná: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 5 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (ďalej len „nariadenie“)1 vykladať v tom zmysle, že na účely uplatnenia práva na náhradu sa cestujúci, ktorých čas letu bol zmenený, môžu považovať za cestujúcich, ktorých let bol zrušený a že sa tak môžu dovolávať práva na náhradu upraveného v článku 7 tohto nariadenia, ak ich letecký dopravca informuje o zmene času letu deň pred pôvodne stanoveným časom odletu a v dôsledku tohto meškania cestujúci stratia tri alebo viac hodín v porovnaní s pôvodne stanoveným časom príletu, t. j. dorazia do ich cieľového miesta po troch hodinách alebo viac po čase príletu, ktorý pôvodne stanovil letecký dopravca?

Majú sa články 5 a 7 nariadenia vykladať v tom zmysle, že na účely uplatnenia práva na náhradu sa cestujúci, ktorých čas letu bol zmenený, môžu považovať za cestujúcich dotknutých meškaním a že sa tak môžu dovolávať práva na náhradu upraveného v článku 7 tohto nariadenia, ak z dôvodu zmeny času letu stratia tri alebo viac hodín, t. j. ak dorazia do ich cieľového miesta po troch hodinách alebo viac po čase príletu, ktorý pôvodne stanovil letecký dopravca?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1.