Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungern) den 23 juli 2018 – PannonHitel Pénzügyi Zrt. mot WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(Mål C-476/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Parter i det nationella målet

Kärande: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Svarande: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (nedan kallad förordningen)1 tolkas så, att passagerare som berörs av en tidtabellsändring kan jämställas med passagerarna på inställda flygningar när det gäller tillämpningen av rätten till kompensation och att de således kan åberopa rätten till kompensation enligt artikel 7 i förordningen när lufttrafikföretaget informerar passagerarna om tidtabellsändringen dagen före den dag avgång skulle ske enligt den ursprungliga tidtabellen och passagerarna, till följd av denna ändring, drabbas av tidsspillan som uppgår till tre timmar eller mer jämfört med den tidtabellsenliga ankomsttiden, det vill säga om de når sin slutliga bestämmelseort tre timmar eller mer efter den ankomsttid som ursprungligen fastställts av lufttrafikföretaget?

Ska artiklarna 5–7 i förordningen tolkas så, att passagerare som berörs av en tidtabellsändring kan jämställas med passagerarna på försenade flygningar när det gäller tillämpningen av rätten till kompensation och att de således kan åberopa rätten till kompensation enligt artikel 7 i förordningen om de, till följd av tidtabellsändringen, drabbas av tidsspillan som uppgår till tre timmar eller mer, det vill säga om de når sin slutliga bestämmelseort tre timmar eller mer efter den ankomsttid som ursprungligen fastställts av lufttrafikföretaget?

____________

1 EUT L 46, 2004, s.1.