Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 15 юни 2018 г. — Gennaro Cafaro/DQ

(Дело C-396/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Gennaro Cafaro

Ответник: DQ

Преюдициални въпроси

Противоречи ли националната правна уредба съгласно Указа на председателя на Министерски съвет от 9 септември 2008 г., приет в изпълнение на член 748, трета алинея от Кодекса за корабо- и въздухоплаването, с който се приема Правилник за ограниченията при наемането на работа на летателния персонал на DQ, и която по-специално предвижда автоматичното прекратяване на трудовото правоотношение при навършване на 60 години, на Регламент № 1178/20111 , който определя възрастова граница от 65 години за наемането на работа на пилоти в търговския въздушен транспорт и, в случай че специалната национална правна уредба бъде оставена без приложение, приложим ли е последният в настоящия случай?

При условията на евентуалност, ако се приеме че регламентът е неприложим към разглежданата хипотеза ratione materiae, в противоречие ли е посочената национална правна уредба с принципа на недопускане на дискриминация, основана на възраст, залегнал в Директива 2000/782 и Хартата на основните права на Европейския съюз (член 21, параграф 1), който намира конкретен израз в Директива 2000/78?

____________

1     Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 2011 г., стр. 1).

2     Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).