Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 15. juunil 2018 – Gennaro Cafaro versus DQ

(kohtuasi C-396/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Gennaro Cafaro

Vastustaja: DQ

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ministrite nõukogu esimehe 9. septembri 2008. aasta dekreediga navigatsiooniseadustiku artikli 748 kolmanda lõigu alusel vastu võetud regulatsioon, millega kehtestatakse DQ meresõidupersonali värbamise piirangud ja nähakse konkreetselt ette, et 60-aastaseks saades lõpeb töösuhe automaatselt, on vastuolus määrusega nr 1178/20111 osas, milles on ärilise lennutranspordi piloodina töötamise puhul vanuse ülempiiriks kehtestatud 65 aastat, ning kas see määrus on käsitletaval juhul kohaldatav, kui riigisisene eriregulatsioon jäetakse kohaldamata?

2.    Teise võimalusena ja juhuks, kui see määrus leitakse olevat käsitletava juhtumi suhtes ratione materiae kohaldamatu, esitatakse küsimus, kas eespool viidatud riigisisesed õigusnormid on vastuolus vanuse tõttu diskrimineerimise keelu põhimõttega, mis on sätestatud direktiivis 2000/782 , ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artikli 21 lõikega 1), mida direktiiv 2000/78 konkreetselt väljendab?

____________

1     Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, lk 1).

2     Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 9).