Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. jūnijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Gennaro Cafaro/DQ

(Lieta C-396/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītājs: Gennaro Cafaro

Atbildētāja: DQ

Prejudiciālie jautājumi

1) Vai tāds valsts tiesiskais regulējums kā tas, kas īstenojot Navigācijas kodeksa 748. panta 3. punktu ir paredzēts Ministru padomes prezidenta 2008. gada 9. septembra Dekrētā, kurā ir paredzēti noteikumi par DQ navigācijas darbinieku nodarbinātības ierobežojumiem un, konkrēti, ir paredzēta automātiska darba tiesisko attiecību izbeigšana sasniedzot 60 gadu vecumu, ir pretrunā Regulai Nr. 1178/2011 1 , kurā komerciālo gaisa pārvadājumu pilotu nodarbināšanas ierobežojums ir paredzēts 65 gadu vecumā, un vai minētā Regula, nepiemērojot īpašo valsts tiesisko regulējumu, ir piemērojama šajā gadījumā?

2) Pakārtoti, ja tiks atzīts, ka Regula nav ratione materiae piemērojama aplūkojamajā gadījumā, vai minētais valsts tiesiskais regulējums ir pretrunā diskriminācijas vecuma dēļ aizlieguma principam, kas ir minēts Direktīvā 2000/78 2 , Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (21. panta 1. punkts), un konkrēti izpaužas Direktīvā 2000/78?

____________

1     Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011 ( 2011. gada 3. novembris ), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 1. lpp.).

2     Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.).