Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 15. júna 2018 – Gennaro Cafaro/DQ

(vec C-396/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Gennaro Cafaro

Odporkyňa: DQ

Prejudiciálne otázky

Je vnútroštátna právna úprava uvedená v DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – dekrét predsedu výboru ministrov) z 9. septembra 2008, ktorým sa vykonáva článok 748 tretí odsek codice della navigazione (zákonník o námornej a leteckej doprave), a ktorý upravuje nariadenie o obmedzeniach pri zamestnávaní leteckého personálu spoločnosti DQ a najmä úpravu o automatickom skončení pracovného pomeru pri dosiahnutí veku 60 rokov, v rozpore s nariadením č. 1178/20111 v rozsahu, v akom stanovuje hranicu 65 rokov na zamestnávanie pilotov v obchodnej leteckej doprave, a možno toto nariadenie EÚ pri predchádzajúcom vylúčení uplatniteľnosti osobitnej vnútroštátnej právnej úpravy uplatniť v danej veci?

subsidiárne, za predpokladu, že sa nariadenie EÚ bude považovať za vecne neuplatniteľné v prejednávanej veci, je vyššie uvedená právna úprava v rozpore so zásadou zákazu diskriminácie z dôvodu veku podľa smernice 2000/782 [a] Charty základných práv Európskej únie (článok 21 ods. 1), ktorá je v smernici 2000/78 spresnená?

____________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 2011, s. 1).

2 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).