Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 24 юли 2018 г. — Groupe Lactalis/Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

(Дело C-485/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d’État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Groupe Lactalis

Ответници: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

Преюдициални въпроси

Дали член 26 от Регламент № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.,1 който предвижда по-конкретно, че Комисията представя доклади на Европейския парламент и на Съвета относно задължителното посочване на страната или мястото на произход що се отнася до млякото и млякото, използвано като съставка, трябва да се счита за конкретно хармонизиране на този въпрос по смисъла на член 38, параграф 1 от същия регламент и дали той е пречка за възможността на държавите членки да приемат на основание член 39 от този регламент мерки, налагащи допълнителни задължителни данни?

В случай, че националните мерки могат да се обосноват със защитата на потребителите с оглед на член 39, параграф 1, трябва ли двата критерия по параграф 2 от този член относно, от една страна, доказаната връзка между някои качества на храната и нейния произход, и от друга страна, доказателството, че по-голямата част от потребителите придава голямо значение на предоставянето на тази информация, да бъдат разглеждани заедно и по-конкретно дали преценката на доказаната връзка може да се основе на само субективни елементи, свързани със значимостта на асоциацията, която по-голямата част от потребителите могат да направят между качествата на храна и нейния произход?

Доколкото характеристиките на храната явно произтичат от всички елементи, които са част от нейното качество, могат ли съображенията, свързани с устойчивостта на храната при превоз и с рисковете за нейното разваляне по време на превоза, да бъдат взети предвид при преценката за наличието на доказана връзка между някои качества на храната и нейния произход за прилагането на член 39, параграф 2?

Дали преценката на условията по член 39 предполага качествата на храна да се считат за уникални поради нейния произход или като гарантирани поради факта на този произход и в този последен случай, независимо от хармонизацията на приложимите в рамките на Европейския съюз санитарни и екологични норми, може ли посочването на произхода да бъде по-конкретно от посочване под формата „ЕС“ или „извън ЕС“?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, стр. 18).