Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 24. juulil 2018 – Groupe Lactalis versus Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

(kohtuasi C-485/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Groupe Lactalis

Vastustajad: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määruse nr 1169/20111 artiklit 26, mis näeb nimelt ette, et komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanded, milles käsitletakse päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku märkimist piima või koostisosana kasutatava piima puhul, tuleb käsitada nii, et see küsimus on nimetatud artikliga konkreetselt ühtlustatud sama määruse artikli 38 lõike 1 tähenduses ja see takistab liikmesriikidel võtta määruse artikli 39 alusel meetmeid, millega nõutakse täiendavate kohustuslike andmete esitamist?

Kas juhul kui riiklikud meetmed on artikli 39 lõike 1 seisukohast õigustatud tarbijakaitsega, tuleb selle artikli lõikes 2 ette nähtud kahte kriteeriumit ühelt poolt toidu teatavate kvaliteediomaduste ja selle päritolu või lähtekoha vahelise tõendatud seose kohta ning teiselt poolt tõendi kohta, et enamik tarbijaist omistab sellele teabele märkimisväärset tähtsust, tõlgendada koostoimes ja nimelt, kas tõendatud seose hindamine võib põhineda ainult subjektiivsetel elementidel selle seose olulisuse kohta, mis võib tarbijatel enamikul juhtudel tekkida toidu omaduste ja päritolu või lähtekoha vahel?

Kuna toidu omadustena võib mõista kõiki selle kvaliteedi elemente, kas toidu teatavate omaduste ja toidu päritolu või lähtekoha vahelise tõendatud seose hindamist artikli 39 lõike 2 kohaldamiseks võivad mõjutada kaalutlused, mis on seotud küsimusega, kui hästi peab toit vastu transpordile ja kui suur on risk, et toit transpordi ajal rikneb?

Kas artiklis 39 seatud tingimuste hindamine eeldab, et toidu omadusi tuleb pidada toidu päritolu või lähtekoha tõttu ainulaadseteks või selle päritolu või lähtekoha tõttu garanteerituks, ja sel viimati nimetatud juhul, kas vaatamata sellele, et tervishoiu- ja keskkonnanormid ei ole Euroopa Liidus ühtlustatud, võib päritolu või lähtekoha märkida täpsemalt kui lihtsalt kujul „EL“ või „EL-väline“?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, lk 18).