Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2018. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Groupe Lactalis kontra Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

(C-485/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Groupe Lactalis

Alperesek: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e tekinteni, hogy a 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 26. cikke – amely előírja többek között, hogy a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tej, valamint az összetevőként tejet tartalmazó élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező megjelöléséről – ugyanezen rendelet 38. cikkének (1) bekezdése értelmében ezt a kérdést kifejezetten harmonizálta, valamint hogy ez akadályát képezi-e annak, hogy a tagállamok e rendelet 39. cikke alapján további kötelező adatokat előíró intézkedéseket fogadjanak el?

Abban az esetben, ha a nemzeti intézkedéseket a rendelet 39. cikkének (1) bekezdésére tekintettel a fogyasztók védelme igazolja, akkor az e cikk (2) bekezdésében előírt két kritériumot – azaz egyrészt az élelmiszer bizonyos jellemzői és származása vagy eredete közötti bizonyított kapcsolatot, másrészt annak bizonyítását, hogy a fogyasztók többsége különösen értékesnek tartja az információ feltüntetését – együttesen kell-e értelmezni, továbbá különösen, hogy a bizonyított kapcsolat értékelése alapozható-e az azzal kapcsolatos kizárólagosan szubjektív elemekre, hogy a fogyasztók többsége milyen mértékben kapcsolja össze egy élelmiszer jellemzőit, és annak származási országát vagy eredetének helyét?

Amennyiben az élelmiszer jellemzői az élelmiszer minőségét meghatározó valamennyi elemet jelenthetik, az élelmiszer szállíthatósággal szembeni ellenálló képességére és a szállítás során bekövetkező változásainak kockázatára vonatkozó megfontolások számításba vehetők-e a 39. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában az élelmiszer bizonyos jellemzői és származása vagy eredete közötti bizonyított kapcsolat értékelésénél?

A 39. cikkben foglalt feltételek értékelése feltételezi-e, hogy egy élelmiszer jellemzői úgy tekinthetők, mint amelyek a származási hely vagy eredet helye miatt egyedülállóak, vagy e származás vagy ezen eredet miatt biztosítottak, és ez utóbbi esetben – függetlenül az alkalmazandó egészségügyi és környezetvédelmi szabályok Európai Unión belüli harmonizációjától – a származás vagy az eredet feltüntetése lehet pontosabb, mint az „EU” vagy „EU-n kívüli” formában történő megjelölés?

____________

1     A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 304., 18. o.; helyesbítések: HL 2014. L 331., 40. o.; HL 2015. L 50., 48. o.; HL 2016. L 266., 7. o.)