Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 24 juli 2018 – Groupe Lactalis mot Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

(Mål C-485/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Klagande: Groupe Lactalis

Motpart: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

Tolkningsfrågor

Ska artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 1169/2011 av den 25 oktober 20111 , enligt vilken kommissionen ska överlämna rapporter till Europaparlamentet och rådet om obligatorisk uppgift om ursprungsland eller härkomstplats för mjölk och mjölk som används som ingrediens, anses uttryckligen ha harmoniserat denna fråga i den mening som avses i artikel 38.1 i nämnda förordning, och utgör den ett hinder mot möjligheten för medlemsstaterna att anta åtgärder enligt vilka det krävs ytterligare obligatoriska uppgifter på grundval av artikel 39 i förordningen?

För det fall att de nationella åtgärderna är motiverade av hänsyn till skyddet av konsumenter enligt artikel 39.1, ska de två kriterier som avses i artikel 39.2 angående, å enda sidan, bevisat samband mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung eller härkomst och, å andra sidan, belägg för att en majoritet av konsumenterna anser att denna uppgift är mycket viktig, läsas tillsammans och kan särskilt bedömningen av ett bevisat samband grundas enbart på sådana subjektiva omständigheter som har betydelse för att flertalet konsumenter ska kunna associera kvaliteter hos livsmedlet med dess ursprung eller härkomst?

Under förutsättning att kvaliteter hos livsmedlet verkar kunna omfatta alla komponenter som innefattas i livsmedelskvaliteten, kan aspekter hänförliga till livsmedlets motståndskraft vid transporter och risk för förstörelse under en resa beaktas vid bedömningen av huruvida det finns ett bevisat samband mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung eller härkomst, vid tillämpning av artikel 39.2?

Innebär bedömningen av de omständigheter som uppställs i artikel 39 att kvaliteter hos livsmedlet kan antas betraktas som unika på grund av dess ursprung eller härkomst eller som garantier för ursprunget eller härkomsten och, i det sistnämnda fallet, kan uppgifter om ursprung eller härkomst, utan att det utesluter harmonisering av miljö- och hälsobestämmelser som är tillämpliga inom Europeiska unionen, vara mer specifik än benämningen EU eller utanför EU.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, s. 18).