Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia Vabariik) 30. juulil 2018 – YX

(kohtuasi C-495/18)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: YX

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamotsuse1 artikli 4 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et selles sätestatud kriteeriumid on täidetud ainult juhul, kui süüdimõistetud isikul on liikmesriigis, mille kodanik ta on, perekondlikud, ühiskondlikud, tööalased või muud sidemed, mille põhjal võib õigustatult eeldada, et karistuse täideviimine selles riigis võib hõlbustada süüdimõistetud isiku sotsiaalset rehabilitatsiooni ja seetõttu on sellega vastuolus liikmesriigi õigusnorm, nagu seaduse nr 549/2011 § 4 lõike 1 punkt a, mis lubab sellistel juhtudel tunnustada ja täide viia kohtuotsust ainult hariliku viibimiskoha alusel, mis on ametlikult registreeritud täidesaatvas riigis, sõltumata sellest, kas süüdimõistetud isikul on selles riigis konkreetseid sidemeid, mis võiksid suurendada süüdimõistetud isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalust?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kas raamotsuse artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et ka raamotsuse artikli 4 lõike 1 punktis a viidatud juhul peab väljaandjariigi pädev asutus enne kohtuotsuse ja tunnistuse edastamist kontrollima, kas täidesaatvas riigis karistuse täideviimine vastab eesmärgile suurendada süüdimõistetud isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalust ja sellega seoses peab [nimetatud asutus] samal ajal saadud teabe ära märkima tunnistuse punkti d alapunktis 4, eelkõige juhul, kui süüdimõistetud isik raamotsuse artikli 6 lõike 3 kohaselt antud arvamuses kinnitab, et tal on väljaandjariigis konkreetsed perekondlikud, ühiskondlikud või tööalased sidemed?

3.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas raamotsuse artikli 9 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kohtuotsuse mittetunnustamise või täideviimisest keeldumise põhjusega on tegemist ka siis, kui raamotsuse artikli 4 lõike 1 punktis a ette nähtud juhul ei ole, hoolimata nimetatud sätte punktis 3 osutatud konsulteerimisest ega võimaliku muu vajaliku teabe esitamisest, tõendatud perekondlike, ühiskondlike, tööalaste või muude sidemete olemasolu, mille põhjal võib põhjendatult eeldada, et karistuse täideviimine täidesaatvas riigis võib suurendada süüdimõistetud isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalust?

____________

1     Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/909/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabaduskaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (ELT 2008, L 327, lk 27).