Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. srpnja 2018. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka Republika) – YX

(predmet C-495/18)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: YX

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 4. stavak 1. točku (a) Okvirne odluke1 tumačiti na način da su kriteriji predviđeni tom odredbom ispunjeni samo u slučaju ako osuđena osoba u državi članici čiji je državljanin ima obiteljske, društvene, profesionalne ili druge veze, s obzirom na koje se može osnovano pretpostaviti da se izvršenjem kazne u toj državi može olakšati njezina društvena reintegracija te da se toj odredbi stoga protivi odredba nacionalnog prava, poput članka 4. stavka 1. točke (a) Zakona br. 549/2011, kojom se u tim slučajevima priznanje i izvršenje presude dopušta na temelju samo formalno upisanog uobičajenog boravišta u državi izvršenja, ne uzimajući u obzir ima li osuđena osoba u toj državi konkretne veze koje mogu doprinijeti njezinoj društvenoj reintegraciji?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, treba li članak 4. stavak 2. Okvirne odluke tumačiti na način da je nadležno tijelo države izdavanja i u slučaju iz članka 4. stavka 1. točke (a) Okvirne odluke dužno provjeriti, još prije prosljeđivanja presude i potvrde, da će izvršenje kazne u državi izvršenja udovoljavati cilju olakšavanja društvene reintegracije osuđene osobe te da je u tom kontekstu [navedeno tijelo] istodobno dužno navesti podatke prikupljene u dijelu (d) točke 4. potvrde, osobito ako osuđena osoba u mišljenju izraženom na temelju članka 6. stavka 3. Okvirne odluke tvrdi da ima konkretne obiteljske, društvene ili profesionalne veze s državom izdavanja?

3.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, treba li članak 9. stavak 1. točku (b) Okvirne odluke tumačiti na način da postoji razlog za odbijanje priznanja i izvršenja presude i onda ako, u slučaju iz članka 4. stavka 1. točke (a) Okvirne odluke, unatoč savjetovanju iz stavka 3. te odredbe te eventualnim pružanjem ostalih potrebnih podataka nije dokazano postojanje obiteljskih, društvenih, profesionalnih ili drugih veza s obzirom na koje se osnovano može pretpostaviti da bi se izvršenjem kazne u državi izvršenja olakšala društvena reintegracija osuđene osobe?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji (SL 2008., L 327, str. 27.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 111.)