Language of document :

2018 m. liepos 30 d. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje YX

(Byla C-495/18)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: YX

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pamatinio sprendimo1 4 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad jame nustatyti kriterijai tenkinami, tik jeigu nuteistasis valstybėje narėje, kurios pilietis jis yra, turi šeimos, socialinių, darbo ar kitokio pobūdžio ryšių, į kuriuos atsižvelgiant galima pagrįstai preziumuoti, kad bausmės vykdymas šioje valstybėje narėje sudarys palankesnes sąlygas jo socialinei reabilitacijai, todėl pagal jį draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip antai Įstatymo Nr. 549/2011 4 straipsnio 1 dalies a punktas, pagal kurį šiais atvejais leidžiama pripažinti ir vykdyti nuosprendį, remiantis vien tuo, kad vykdančiojoje valstybėje yra tik formaliai registruota įprasta gyvenamoji vieta ir neatsižvelgti į tai, ar nuteistasis šioje valstybėje turi konkrečių ryšių, galinčių sudaryti palankesnes sąlygas jo socialinei reabilitacijai.

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar pamatinio sprendimo 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją ir pamatinio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu atveju išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija, prieš perduodama nuosprendį ir liudijimą, turi patikrinti, ar bausmės vykdymas vykdančiojoje valstybėje suteiks galimybę pasiekti tikslą sudaryti palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai, be to, šiomis aplinkybėmis [ta institucija] kartu turi pateikti liudijimo d dalies 4 punkte nurodytą informaciją, visų pirma, jeigu nuteistasis, pareikšdamas savo nuomonę, kaip tai suprantama pagal pamatinio sprendimo 6 straipsnio 3 dalį, patvirtina, kad išduodančiojoje valstybėje turi konkrečių šeimos, socialinių ar darbo ryšių.

3.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar pamatinio sprendimo 9 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad egzistuoja nuosprendžio nepripažinimo ir nevykdymo pagrindas, jeigu pamatinio sprendimo 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu atveju, po 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų konsultacijų ir jei reikia pateikus kitą būtiną informaciją, neįrodyta, kad yra šeimos, socialinių, darbo ar kitokio pobūdžio ryšių, į kuriuos atsižvelgiant galima pagrįstai preziumuoti, kad bausmės vykdymas vykdančiojoje valstybėje gali sudaryti palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai.

____________

1 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (OL L 327, 2008 12 5, p. 27).