Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 23. července 2018 – RE v. Praxair MRC

(Věc C-486/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation (Francie)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: RE

Odpůrkyně: Praxair MRC

Předběžné otázky

Musí být ustanovení 2 odst. 4 a 6 rámcové dohody o rodičovské dovolené, která je obsažena v příloze směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, vykládáno v tom smyslu, že brání tomu, aby se na zaměstnance, který čerpá rodičovskou dovolenou na část pracovní doby, v okamžiku propuštění použilo takové ustanovení vnitrostátního práva, jako je tehdy použitelný článek L. 3123-13 zákoníku práce, podle něhož „odstupné při ukončení pracovního poměru a odstupné při odchodu zaměstnance do důchodu se v případě zaměstnance na plný i částečný úvazek ve stejném podniku vypočítá úměrně k dobám zaměstnání dosaženým v rámci jednoho nebo druhého úvazku od nástupu do podniku“?

Má být ustanovení 2 odst. 4 a 6 rámcové dohody o rodičovské dovolené, která je obsažena v příloze směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, vykládáno v tom smyslu, že brání tomu, aby se na zaměstnance na rodičovské dovolené na část pracovní doby použilo k okamžiku jeho propuštění takové ustanovení vnitrostátního práva, jako je v té době platný článek R. 1233–32 zákoníku práce, podle kterého během období rekvalifikační dovolené, která je delší než výpovědní lhůta, zaměstnanec pobírá od zaměstnavatele měsíční odměnu, jejíž výše dosahuje alespoň 65 % průměrné hrubé měsíční mzdy, která podléhá odvodům podle článku L. 5422–9, a to podle posledních dvanácti měsíců před podáním výpovědi?

V případě kladné odpovědi na některou z obou předchozích otázek, musí se článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládat v tom smyslu, že brání takovým ustanovení vnitrostátního práva, jako jsou články L. 3123–13 zákoníku práce a R. 1233–32 téhož zákoníku, pokud si rodičovskou dovolenou na část pracovní doby bere podstatně větší počet žen než mužů a pokud z toho plynoucí nepřímá diskriminace, pokud jde o odstupné při propouštění a příspěvek na rekvalifikaci, jejichž částka je nižší než v případě zaměstnanců, kteří nečerpají rodičovskou dovolenou na část pracovní doby, není odůvodněná objektivními faktory prostými jakékoli diskriminace?

____________