Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 23. juulil 2018 – RE versus Praxair MRC

(kohtuasi C-486/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: RE

Vastustaja: Praxair MRC

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 3. juuni 1996. aasta direktiivile 96/34/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni1 poolt lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud raamkokkuleppe kohta lisas sisalduva lapsehoolduspuhkuse raamkokkuleppe klausli 2 punkte 4 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, et koondamise hetkel osalise ajaga lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja suhtes kohaldatakse niisugust liikmesriigi õigusnormi nagu sel ajal kohaldatavat tööseadustiku artiklit L. 3123-13, mis sätestab: „Samas ettevõttes täistööajaga ja osalise tööajaga töötanud töötaja töölepingu ülesütlemise hüvitis ja pensionile jäämise hüvitis arvutatakse proportsionaalselt perioodidega, mille jooksul ta on alates ettevõttes tööle asumisest kummalgi viisil töötanud“?

2.    Kas nõukogu 3. juuni 1996. aasta direktiivi 96/34/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud raamkokkuleppe kohta lisas sisalduva lapsehoolduspuhkuse raamkokkuleppe klausli 2 punkte 4 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, et koondamise hetkel osalise ajaga lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja suhtes kohaldatakse niisugust liikmesriigi õigusnormi nagu tööseadustiku artiklit R. 1233-32, mille kohaselt ümberpaigutamispuhkuse perioodi jooksul, mis ületab etteteatamistähtaega, saab töötaja kuutasu, mida maksab talle tööandja ja mille summa peab moodustama vähemalt 65% tema keskmisest brutokuutöötasust, mille suhtes on kohaldatud artiklis L. 5422-9 nimetatud makseid ja mida sai töölepingu ülesütlemisest teatamisele eelnenud kaheteistkümne viimase kuu eest?

3.    Kui ühele eelmistest küsimustest tuleb vastata jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 157 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid nagu sel ajal kohaldatav tööseadustiku artikkel L. 3123-13 ning sama seadustiku artikkel R. 1233-32, kuivõrd osalise ajaga lapsehoolduspuhkust otsustab võtta oluliselt suurem hulk naisi kui mehi ning sellest tulenev kaudne diskrimineerimine, mis on seotud sellega, et töölepingu ülesütlemise hüvitist ja ümberpaigutamispuhkuse toetust saadakse vähem, võrreldes töötajatega, kes ei ole osalise ajaga lapsehoolduspuhkust kasutanud, ei ole põhjendatud objektiivsete asjaoludega, millel ei ole mingit seost diskrimineerimisega?

____________

1 ELT L 145, lk 4.