Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 23.7.2018 – RE v. Praxair MRC

(asia C-486/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: RE

Vastapuoli: Praxair MRC

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta 3.6.1996 annetun neuvoston direktiivin 96/34/EY1 liitteenä olevan vanhempainlomaa koskevan puitesopimuksen 2 lausekkeen 4 ja 6 kohtaa tulkittava siten, että niiden johdosta irtisanomishetkellä osa-aikaisella vanhempainlomalla olleeseen työntekijään ei voida soveltaa työlain L. 3123-13 §:n, jota tuolloin sovellettiin, kaltaista kansallista säännöstä, jonka mukaan ”[s]amassa yrityksessä sekä kokoaikaisena että osa-aikaisena työskennelleen työntekijän irtisanomiskorvaus ja eläkkeelle jäämisen yhteydessä maksettava korvaus lasketaan kokoaikaisesti ja osa-aikaisesti yrityksessä työskenneltyjen jaksojen suhteellisten osuuksien perusteella”?

Onko UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta 3.6.1996 annetun neuvoston direktiivin 96/34/EY liitteenä olevan vanhempainlomaa koskevan puitesopimuksen 2 lausekkeen 4 ja 6 kohtaa tulkittava siten, että niiden johdosta irtisanomishetkellä osa-aikaisella vanhempainlomalla olleeseen työntekijään ei voida soveltaa työlain R. 1233-32 §:n kaltaista kansallista säännöstä, jonka mukaan irtisanomisajan ylittävällä uudelleen työllistymiseen tähtäävällä ajanjaksolla työnantaja maksaa työntekijälle kuukausittaista korvausta, jonka määrä vastaa vähintään 65:ttä prosenttia irtisanomisilmoitusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetusta kuukausittaisesta bruttopalkasta, josta peritään L. 5422-9 §:n mukaiset maksut?

Mikäli vastaus jompaankumpaan edellä esitetyistä kysymyksistä on myönteinen, onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 157 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä työlain L. 3123-13 §:n jota tuolloin sovellettiin, ja saman lain R. 1233-32 §:n kaltaisille kansallisen oikeuden säännöksille, koska merkittävästi suurempi määrä naisia kuin miehiä valitsee osa-aikaisen vanhempainloman, eikä välillistä syrjintää, joka tästä seuraa sen muodossa, että he saavat pienemmän irtisanomiskorvauksen ja uudelleen työllistymiseen tähtäävällä ajanjaksolla maksettavan tuen kuin työntekijät, jotka eivät ole olleet osa-aikaisella vanhempainlomalla, voida perustella asiallisilla syillä, joihin ei liity minkäänlaista syrjintää?

____________

1 EYVL 1996, L 145, s. 4.