Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 23. julija 2018 – RE/Praxair MRC

(Zadeva C-486/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: RE

Nasprotna stranka: Praxair MRC

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba klavzulo 2, točki 4 in 6, okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, ki je priložen Direktivi Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC1 , razlagati tako, da nasprotuje temu, da se pri odpovedi delavcu, ki je na starševskem dopustu v obliki krajšega delovnega časa, uporabi določba nacionalnega prava, kot je člen L. 3123-13 v upoštevnem obdobju veljavnega delovnega zakonika, ki določa, da se „[o]dpravnina in odpravnina ob upokojitvi za delavca, ki je bil v istem podjetju zaposlen s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom, […] izračunata sorazmerno z obdobji zaposlitve, dopolnjenimi po enem in drugem načinu zaposlitve od njegovega prihoda v podjetje“?

2.     Ali je treba klavzulo 2, točki 4 in 6, okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, ki je priložen Direktivi Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC, razlagati tako, da nasprotuje temu, da se pri odpovedi delavcu, ki je na starševskem dopustu v obliki krajšega delovnega časa, uporabi določba nacionalnega prava, kot je člen R. 1233-32 delovnega zakonika, ki določa, da ima delavec med dopustom za prezaposlovanje, daljšim od odpovednega roka, pravico do mesečne plače, katere znesek bremeni delodajalca in je najmanj enak 65 % njegove povprečne mesečne bruto plače, od katere se odbijejo prispevki, navedeni v členu L. 5422-9, za zadnjih dvanajst mesecev pred prejemom odpovedi?

3.     Če je odgovor na eno ali drugo prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da nasprotuje določbam nacionalnega prava, kot sta člena L. 3123-13 v upoštevnem obdobju veljavnega delovnega zakonika in R. 1233-32 tega zakonika, ker se veliko več žensk kot moških odloči izkoristiti starševski dopust v obliki krajšega delovnega časa in ker posredna diskriminacija, ki iz tega izhaja v obliki nižje odpravnine in nadomestila za prezaposlovanje v primerjavi z delavci, ki niso izkoristili starševskega dopusta v obliki krajšega delovnega časa, ni upravičena z objektivnimi razlogi, ki niso povezani s kakršno koli diskriminacijo?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 285.