Language of document :

29. juunil 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(kohtuasi C-430/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tunnistada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole enne 18. septembrit 2016 vastu võtnud kõiki õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2014. aasta direktiivi 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta1 või igal juhul ei ole komisjoni kõigist nendest sätetest teavitanud, siis on see liikmesriik rikkunud nimetatud direktiivi artikli 29 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

määrata Hispaania Kuningriigile ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse 48 919,20 eurot päevas alates selle kohtuotsuse kuulutamise päevast, millega tuvastatakse direktiivi 2014/92/EL täitmiseks vajalike normide kehtestamise või igal juhul komisjonile neist teatamise kohustuse rikkumine;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt direktiivi 2014/92/EL artikli 29 lõikele 1 pidid liikmesriigid võtma direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldama need hiljemalt 18. septembril 2016, ning edastama kõnealuste meetmete teksti viivitamata komisjonile.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole direktiivi 2014/93/EL täielikult üle võtnud ja ei ole teavitanud komisjoni ülevõtmiseks vajalikest meetmetest, siis otsustas komisjon esitada Euroopa Kohtule käesoleva hagi.

Komisjon paneb ette määrata Hispaania Kuningriigile karistusmakse 48 919,20 eurot päevas alates kohtuotsuse kuulutamise päevast, mille arvutamisel on lähtutud rikkumise raskusest ja kestusest ning karistusmakse hoiatavast mõjust, suhtestatuna nimetatud liikmesriigi maksevõimega.

____________

1 ELT 2014, L 257, lk 214.