Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 2. júla 2018 – ML/OÜ Aktiva Finants

(vec C-433/18)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: ML

Odporkyňa: OÜ Aktiva Finants

Prejudiciálne otázky

1.    Je konanie o pripustení odvolaní na ďalšie preskúmanie stanovené vo vnútroštátnom systéme opravných prostriedkov zlučiteľné s účinnými opravnými prostriedkami zaručenými obom účastníkom v článku 43 ods. 1 nariadenia Brusel I1 , ak je odvolanie podané proti rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktoré sa týka uznávania alebo výkonu rozsudku podľa nariadenia Brusel I?

2.    Sú v konaní o pripustení odvolaní na ďalšie preskúmanie splnené podmienky vo vzťahu k sporovému konaniu v zmysle článku 43 ods. 3 nariadenia Brusel I, ak odporca pred rozhodnutím o pripustení odvolania na ďalšie preskúmanie nebol v súvislosti s podaným odvolaním vypočutý? Sú tieto podmienky splnené, ak bol odporca pred rozhodnutím o pripustení odvolania na ďalšie preskúmanie vypočutý?

3.    Je pri výklade podstatná okolnosť, že odvolateľ môže byť nielen účastníkom, ktorý o výkon žiada a ktorého návrh bol zamietnutý, ale aj účastníkom, proti ktorému sa o výkon žiada, pokiaľ sa tomuto návrhu vyhovelo?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).