Language of document :

Преюдициално запитване от Förvaltningsrätten i Linköping (Швеция), постъпило на 12 юли 2018 г. — Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen

(Дело C-454/18)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Förvaltningsrätten i Linköping

Страни в главното производство

Жалбоподател: Baltic Cable AB

Ответник: Energimarknadsinspektionen

Преюдициални въпроси

Приложим ли е член 16, параграф 6 от Регламента относно електроенергията1 във всички случаи, при които лице получава приходи, произтичащи от разпределението на междусистемен електропровод, независимо от конкретните обстоятелства или той е приложим само в случаите, когато лицето, което получава приходите, е оператор на преносна система съгласно определението в член 2, параграф 4 от Директивата относно пазара на електроенергия?

Ако отговорът на първия въпрос е, че член 16, параграф 6 от Регламента относно електроенергията е приложим само към оператори на преносни системи, представлява ли оператор на преносна система предприятие, което просто експлоатира междусистемен електропровод?

Ако отговорът на първия или втория въпрос означава, че член 16, параграф 6 от Регламента относно електроенергията следва да се прилага спрямо предприятие, което просто експлоатира междусистемен електропровод, могат ли разходите във връзка с експлоатацията и поддръжката на междусистемния електропровод във всички случаи да се считат за мрежови инвестиции за поддържане или увеличаване на преносен капацитет, както е посочено в член 16, параграф 6, първа алинея, буква б)?

Ако отговорът на първия или втория въпрос означава, че член 16, параграф 6 от Регламента относно електроенергията следва да се прилага към предприятие, което просто експлоатира междусистемен електропровод, може ли регулаторният орган, съгласно член 16, параграф 6, втора алинея от Регламента относно електроенергията, да одобри предприятие, което просто експлоатира междусистемен електропровод, което има методика за фиксиране на тарифи, но няма клиенти, които извършват директни плащания с мрежови такси (тарифи), които могат да бъдат намалени, да използва приходи от разпределението на междусистемните електропроводи, за да получи възвръщаемост или, ако отговорът на третия въпрос е отрицателен, за да експлоатира и поддържа?

Ако отговорът на първия или втория въпрос означава, че член 16, параграф 6 от Регламента относно електроенергията следва да се прилага спрямо предприятие, което просто експлоатира междусистемен електропровод, а отговорът на третия и четвъртия въпрос означава или че дружеството не може да използва приходи, произтичащи от разпределението на междусистемните електропроводи, за експлоатация или поддържане, или за получаване на възвръщаемост, или че предприятието може да използва приходите за експлоатация или поддръжка, но не и за получаване на възвръщаемост, противоречи ли прилагането на член 16, параграф 6 от Регламента относно електроенергията спрямо предприятие, което просто експлоатира междусистемен електропровод, на принципа на пропорционалност на правото на Съюза или друг приложим принцип?

____________

1 Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (ОВ 2009, L 211 стр. 15).