Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Förvaltningsrätten i Linköping (Suedia) la 12 iulie 2018 – Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen

(Cauza C-454/18)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Förvaltningsrätten i Linköping

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Baltic Cable AB

Pârât: Energimarknadsinspektionen

Întrebările preliminare

Articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul privind energia electrică1 se aplică în toate situațiile în cazul în care o persoană obține venituri rezultând din alocarea de interconexiuni, indiferent de circumstanțele acesteia, sau se aplică doar în cazul în care persoana care înregistrează venituri este un operator de transport și de sistem în sensul definiției prevăzute la articolul 2 alineatul (4) din Directiva privind piața energiei electrice?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este că articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul privind energia electrică se aplică doar operatorilor de transport și de sistem, o întreprindere care doar exploatează o interconexiune un operator de transport și de sistem?

În cazul în care răspunsul la prima sau la a doua întrebare implică faptul că articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul privind energia electrică se aplică unei întreprinderi care doar exploatează o interconexiune, costurile legate de exploatarea și de întreținerea unei interconexiuni pot fi considerate investiții în rețea pentru menținerea sau creșterea capacităților de interconexiune în sensul articolului 16 alineatul (6) primul paragraf litera (b) din Regulamentul privind energia electrică?

În cazul în care răspunsul la prima sau la a doua întrebare implică faptul că articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul privind energia electrică se aplică unei întreprinderi care doar exploatează o interconexiune, autoritatea de reglementare poate, în temeiul articolului 16 alineatul (6) al doilea paragraf din Regulamentul privind energia electrică, să aprobe ca o întreprindere care doar exploatează o interconexiune, care are metodologie pentru stabilirea tarifelor, însă nu are clienți care să efectueze plăți directe cu tarife de rețea care să poată fi reduse, să utilizeze veniturile din alocarea interconexiunii pentru a obține profit sau, în cazul unui răspuns negativ la a treia întrebare, pentru exploatarea și întreținerea [interconexiunii]?

În cazul în care răspunsul la prima sau la a doua întrebare implică faptul că articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul privind energia electrică se aplică unei întreprinderi care doar exploatează o interconexiune, iar răspunsul la a treia și la a patra întrebare implică fie că societatea nu poate utiliza veniturile rezultând din alocarea de interconexiuni pentru exploatare și întreținere sau pentru a obține profit, fie că întreprinderea poate utiliza veniturile pentru exploatare și întreținere, însă nu pentru a obține profit, aplicarea articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul privind energia electrică unei întreprinderi care doar exploatează o interconexiune este contrară principiului proporționalității sau altui principiu al dreptului Uniunii?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).