Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Linköping (Švédsko) 12. júla 2018 – Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen

(vec C-454/18)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Förvaltningsrätten i Linköping

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Baltic Cable AB

Odporca: Energimarknadsinspektionen

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 16 ods. 6 Nariadenia o elektrine1 uplatniť vo všetkých prípadoch, keď osoba získava príjmy vyplývajúce z prideľovania spojovacieho vedenia bez ohľadu na jeho okolnosti alebo sa uplatňuje iba vtedy, ak osoba, ktorá získava príjem, je prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ako je definovaný v článku 2 ods. 4 Smernice pre trh s elektrinou?

V prípade, že odpoveď na prvú otázku je, že článok 16 ods. 6 Nariadenia o elektrine sa má vzťahovať iba na prevádzkovateľov prenosovej sústavy, je podnik, ktorý prevádzkuje výlučne spojovacie vedenie, prevádzkovateľom prenosovej sústavy?

Ak odpoveď na prvú alebo druhú otázku znamená, že sa článok 16 ods. 6 Nariadenia o elektrine má uplatniť na podnik, ktorý prevádzkuje výlučne spojovacie vedenie, môžu byť náklady spojené s prevádzkou a údržbou spojovacieho vedenia považované za investície do sústav za účelom udržiavania alebo zvyšovania prenosových kapacít, ako sa uvádza v bode b) prvého pododseku článku 16 ods. 6?

Ak odpoveď na prvú alebo druhú otázku znamená, že článok 16 ods. 6 Nariadenia o elektrine sa má uplatniť na podnik, ktorý prevádzkuje výlučne spojovacie vedenie, môže regulačný orgán podľa druhého pododseku článku 16 ods. 6 Nariadenia o elektrine schváliť, aby podnik, ktorý prevádzkuje výlučne spojovacie vedenie, ktorý ma určenú metodiku na určovanie taríf, ale nemá odberateľov, ktorí uskutočňujú priame platby sieťových poplatkov (taríf), ktoré je možné znížiť, mohol používať príjmy z prideľovania spojovacieho vedenia za účelom získavania výnosu alebo, ak je odpoveď na tretiu otázku záporná, na údržbu a prevádzku?

Ak odpoveď na prvú alebo druhú otázku znamená, že článok 16 ods. 6 Nariadenia o elektrine sa má uplatniť na podnik, ktorý prevádzkuje výlučne spojovacie vedenie, a odpoveď na tretiu a štvrtú otázku znamená, že spoločnosť buď nemôže používať príjem vyplývajúci z prideľovania spojovacieho vedenia na prevádzku alebo údržbu alebo na dosahovanie výnosu, alebo že podnik môže používať príjem na prevádzku alebo údržbu, ale nie na dosahovanie výnosu, je uplatnenie článku 16 ods. 6 Nariadenia o elektrine na podnik, ktorý prevádzkuje výlučne spojovacie vedenie, v rozpore so zásadou proporcionality podľa práva Únie alebo s akoukoľvek inou uplatniteľnou zásadou?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 15).