Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Förvaltningsrätten i Linköping (Švedska) 12. julija 2018 – Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen

(Zadeva C-454/18)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Förvaltningsrätten i Linköping

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Baltic Cable AB

Tožena stranka: Energimarknadsinspektionen

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 16(6) Uredbe o električni energiji1 uporabljati v vseh primerih, ko oseba pridobi prihodke od dodeljevanja povezave, ne glede na njene okoliščine, ali ga je treba uporabljati samo v primeru, ko je oseba, ki prejme prihodke, operater povezovalnega sistema, kot je določeno v členu 2(4) Direktive o trgu z električno energijo?

2.    Če se odgovor na prvo vprašanje glasi, da je treba člen 16(6) Uredbe o električni energiji uporabljati le za operaterje prenosnega sistema, ali je podjetje, ki upravlja le povezovalni daljnovod, operater prenosnega sistema?

3.    Če odgovor na prvo in drugo vprašanje pomeni, da je treba člen 16(6) Uredbe o električni energiji uporabljati za podjetje, ki upravlja le povezovalni daljnovod, ali je mogoče stroške, povezane z upravljanjem in vzdrževanjem povezovalnega daljnovoda, vselej šteti za naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečanje zmogljivosti prenosa, kot je navedeno v točki (b) prvega pododstavka člena 16(6)?

4.    Če odgovor na prvo in drugo vprašanje pomeni, da je treba člen 16(6) Uredbe o električni energiji uporabljati za podjetje, ki upravlja le povezovalni daljnovod, ali lahko regulativni organ v skladu z drugim pododstavkom člena 16(6) Uredbe o električni energiji odobri, da lahko podjetje, ki upravlja le povezovalni daljnovod, ki ima metodologijo za določanje tarif, vendar pa nima odjemalcev, ki bi izvrševali neposredna plačila z omrežnimi pristojbinami (tarifami), ki jih je mogoče znižati, uporabi prihodke od dodeljevanja povezave za ustvarjanje donosa ali, če je odgovor na tretje vprašanje nikalen, za upravljanje in vzdrževanje?

5.    Če odgovor na prvo in drugo vprašanje pomeni, da je treba člen 16(6) Uredbe o električni energiji uporabljati za podjetje, ki upravlja le povezovalni daljnovod, ter če odgovor na tretje in četrto vprašanje pomeni, da podjetje ne sme uporabiti prihodkov od dodeljevanja povezave bodisi za upravljanje in vzdrževanje bodisi za ustvarjanje donosa ali da lahko podjetje uporabi prihodke za upravljanje in vzdrževanje, ne pa tudi za ustvarjanje dobička, ali je uporaba člena 16(6) Uredbe o električni energiji za podjetje, ki upravlja le povezovalni daljnovod, v nasprotju z načelom prava Unije o sorazmernosti ali s katerim koli drugim veljavnim načelom?

____________

1 Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL 2009, L 211, str. 15).