Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 24. juulil 2018 – Google Ireland Limited versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(kohtuasi C-482/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Google Ireland Limited

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELTL“) artikleid 18 ja 56 ning diskrimineerimiskeeldu tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline liikmesriigi maksuõigusnorm, mille sanktsioon näeb reklaamimaksu jaoks registreerimise kohustuse täitmata jätmise eest ette tegevusetuse trahvi, mis võib äriühingute puhul, mis ei ole asutatud Ungaris, olla kokku kuni 2000 korda suurem kui Ungaris asutatud äriühingutele määratav trahv?

2.    Kas tuleb asuda seisukohale, et eelmises küsimuses kirjeldatud, tunduvalt suuremas summas ja karistava iseloomuga väärteokaristus võib sundida teenusepakkujaid, kes ei ole asutatud Ungaris, selles riigis teenuste osutamisest loobuma?

3.    Kas ELTL artiklit 56 ja diskrimineerimiskeeldu tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline õigusnorm, mille kohaselt Ungaris asutatud ettevõtjate puhul on registreerimiskohustus automaatselt täidetud äriregistrisse kandmise käigus Ungari maksukohustuslase identifitseerimisnumbri andmisega, ilma sõnaselge taotluseta, sõltumata sellest, kas ettevõtja avaldab või mitte reklaami, samas kui selliste ettevõtjate puhul, kes ei ole asutatud Ungaris, aga kes avaldavad selles riigis reklaami, ei toimu see automaatselt, vaid nad peavad sõnaselgelt täitma registreerimiskohustust, ja kui nad seda ei tee, võib neile määrata spetsiaalse väärteokaristuse?

4.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas ELTL artiklit 56 ja diskrimineerimiskeeldu tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugune väärteokaristus, nagu on vaatluse all põhikohtuasjas ja mida kohaldatakse reklaamimaksu jaoks registreerimise kohustuse täitmata jätmise eest, kuna nimetatud õigusnorm on viidatud artikliga vastuolus?

5.    Kas ELTL artiklit 56 ja diskrimineerimiskeeldu tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline õigusnorm, mille kohaselt välisriigis asutatud ettevõtjate puhul trahvi määramise otsus on lõplik ja alates teatavaks tegemisest täitmisele pööratav ning selle peale saab edasi kaevata ainult kohtumenetluses, milles kohus ei või kohtuistungit pidada ja milles võetakse vastu ainult dokumentaalseid tõendeid, samas kui Ungaris asutatud ettevõtjate puhul saab trahvide määramise peale esitada kaebuse halduskorras ja lisaks ei ole kohtumenetluse suhtes esitatud mingeid piiranguid?

6.    Kas ELTL artiklit 56 tuleb põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikli 41 lõikes 1 sätestatud õigust õiglasele kohtumenetlusele silmas pidades tõlgendada nii, et see nõue ei ole täidetud, kui trahv tegevusetuse eest määratakse iga päev, kolmekordistades selle summat, ilma et teenusepakkujale oleks varasem otsus veel teada, mistõttu tal on võimatu oma tegevusetust heastada enne, kui talle määratakse järgmine trahv?

7.    Kas ELTL artiklit 56 koostoimes harta artikli 41 lõikes 1 sätestatud õigusega õiglasele kohtumenetlusele, harta artikli 41 lõike 2 punktis a sätestatud õigusega olla ära kuulatud ning harta artiklis 47 sätestatud õigusega tõhusale kohtulikule kaitsele ja erapooletule kohtumõistmisele tuleb tõlgendada nii, et need nõuded ei ole täidetud, kui otsuse peale ei saa halduskorras edasi kaevata ning halduskohtumenetluses võetakse vastu ainult dokumentaalseid tõendeid ja kohus ei või asjas kohtuistungit pidada?

____________